Dự thảo "Hướng dẫn Kiểm toán môi trường"
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu 04/12/2017
Ngày hết hạn 04/02/2018
Địa chỉ nhận ý kiến hoaild@sav.gov.vn
Tệp đính kèm KTMT.pdf
Nội dung