Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu 13/06/2017
Ngày hết hạn 20/07/2017
Địa chỉ nhận ý kiến vtvcd@sav.gov.vn
Tệp đính kèm quy che uy thac.rar
Nội dung