Dự thảo Nghị quyết Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu 18/08/2017
Ngày hết hạn 18/08/2017
Địa chỉ nhận ý kiến vpc@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Du thao Nghi quyet.rar
Nội dung