Dự thảo Quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 22/11/2018
Ngày hết hạn 22/01/2019
Địa chỉ nhận ý kiến vth@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Xay dung VB QPPL (gui dang Website).doc
Nội dung