Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 15/02/2019
Ngày hết hạn 15/04/2019
Địa chỉ nhận ý kiến vpc@sav.gov.vn
Tệp đính kèm 1.TO TRINH DỰ ÁN.doc DU THAO NGAY 15.8 (8).doc
Nội dung