Báo Kiểm toán

Vị trí và chức năng 

1. Báo Kiểm toán là cơ quan ngôn luận của Kiểm toán Nhà nước, diễn đàn của các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội về lĩnh vực kiểm toán; là công cụ tuyên truyền về các hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực kiểm toán và các lĩnh vực có liên quan.

2. Báo Kiểm toán là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động thường xuyên của Báo Kiểm toán được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định của pháp luật và các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân được pháp luật cho phép.


3. Báo Kiểm toán có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội. 

4. Tên giao dịch quốc tế của Báo Kiểm toán: Audit News.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực kiểm toán, về Kiểm toán Nhà nước, hoạt động kiểm toán nhà nước và những lĩnh vực có liên quan;

2. Định hướng dư luận về hoạt động kiểm toán nhà nước;

3. Thông tin kịp thời các hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; tiếp nhận và phản hồi ý kiến của Kiểm toán Nhà nước đối với xã hội; công bố công khai kết quả kiểm toán theo quy định;

4. Thông tin, giới thiệu những kinh nghiệm và hoạt động kiểm toán quốc tế;

5. Xây dựng cơ quan báo chí vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên có lập trường, quan điểm vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp;

6. Xây dựng kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn và hàng năm của Báo Kiểm toán trình Tổng Kiểm toán Nhà nước; tổ chức thực hiện sau khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt;

7. Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Báo Kiểm toán theo đúng tôn chỉ, mục đích, quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí, quy định của Luật Báo chí và của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

8. Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên trong và ngoài ngành trên phạm vi cả nước để thực hiện nhiệm vụ của Báo Kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

9. Tham dự các hội nghị của Kiểm toán Nhà nước, của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước cung cấp thông tin, tài liệu về lĩnh vực đơn vị phụ trách để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của ngành;

10. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, họp báo, tọa đàm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của Báo Kiểm toán;

11. Ký kết các hợp đồng quảng cáo, thông tin, tuyên truyền, xây dựng chuyên đề với các cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

12. Tổ chức công tác tài chính, kế toán, quyết toán kinh phí hàng năm; quản lý, sử dụng tài sản và các trang thiết bị của đơn vị theo quy định của Nhà nước và quy định của của Tổng Kiểm toán Nhà nước; được quyền chủ động thực hiện các khoản thu - chi tài chính từ hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

13. Quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, văn thư lưu trữ; tuyên truyền, nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán Nhà nước; định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước kết quả công tác của Báo;

14. Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao hoặc ủy quyền.