Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán

I. Vị trí và chức năng

1. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Kiểm toán nhà nước, có chức năng giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quản lý và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là công chức) của Kiểm toán nhà nước; quản lý và tổ chức hoạt động khoa học - công nghệ trong toàn ngành; thực hiện công tác nghiên cứu khoa học; quản lý và xuất bản Tạp chí Nghiên cứu Khoa học; thực hiện dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn kế toán, kiểm toán và quản lý tài chính cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

2. Trường là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

3. Trường có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức của Kiểm toán nhà nước
a) Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức dài hạn, trung hạn và hàng năm của Kiểm toán nhà nước;
b) Tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức sau khi Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; Tổ chức các lớp bồi dưỡng thi tuyển công chức, thi nâng ngạch Kiểm toán viên nhà nước và thi cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước theo quy định;
c) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước trong quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều phối giảng viên và đảm bảo các điều kiện vật chất để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức của Kiểm toán nhà nước;
d) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng công chức của Kiểm toán nhà nước;
e) Triển khai thực hiện các nhiệm vụ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về đào tạo, bồi dưỡng và khoa học công nghệ sau khi được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt;
f) Hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước xây dựng chương trình tổ chức tập huấn nghiệp vụ công chức, bồi dưỡng giảng viên và các hoạt động khác.
g) Quản lý kinh phí đào tạo theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán nhà nước.

2. Trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khoa học - công nghệ
a) Chủ trì soạn thảo các văn bản quy định về hoạt động khoa học của Kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành;
b) Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học - công nghệ dài hạn, trung hạn, hàng năm của Kiểm toán nhà nước và phương án tổ chức thực hiện trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt;
c) Thực hiện Nghiên cứu khoa học về kiểm toán và các ngành khoa học có liên quan đến kiểm toán đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của Kiểm toán nhà nước; nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ kiểm toán trong nước và trên thế giới vào thực tiễn hoạt động Kiểm toán nhà nước;
d) Thu nhận và cung cấp thông tin chọn lọc phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; Phát hành thông báo kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ, các ấn phẩm thông tin chuyên đề nghiên cứu khoa học về kiểm toán.
đ) Tổ chức và quản lý thư viện khoa học - công nghệ kiểm toán;
e) Tổ chức và quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - công nghệ của Kiểm toán nhà nước; quản lý và đăng ký kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước; thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước; đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị, tài liệu, chương trình làm việc của Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước;
f) Quản lý kinh phí hoạt động khoa học - công nghệ theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước;
g) Xây dựng đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu khoa học trong và ngoài Kiểm toán nhà nước;
h) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về khoa học công nghệ phù hợp với các quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước;

3. Trong công tác quản lý Tạp chí Nghiên cứu Khoa học kiểm toán
a) Là diễn đàn khoa học trong quản lý  sử dụng tài chính công, tài sản công và kế toán, kiểm toán;
b) Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí nghiên cứu Khoa học kiểm toán theo đúng tôn chỉ, mục đích, quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí, quy định của Luật Báo chí và của Tổng Kiểm toán nhà nước;
c) Thông tin kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công; phổ biến kiến thức, thông tin khoa học chuyên môn, kinh nghiệm của các nhà quản lý, các chuyên gia trong và ngoài nước trong quá trình phát triển của khoa học kiểm toán;
d) Khai thác, sử dụng các nguồn thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động bồi dưỡng và hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước theo quy định;
đ) Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài ngành để thực hiện nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định;

4. Trong hoạt động tư vấn dịch vụ
a) Tổ chức các lớp bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán cho các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ tài chính kế toán, kiểm toán, kế toán trưởng, quản trị doanh nghiệp;
b) Liên kết với các trường, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nhằm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn về tài chính, kế toán, kiểm toán cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu; cung cấp các dịch vụ tư vấn về lập, thẩm định các dự án đầu tư; hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học về quản lý tài chính, kiểm toán, kế toán; tư vấn việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.
c) Cung cấp các dịch vụ tư vấn về kiểm toán, quản lý tài chính, kế toán và thuế, quản trị doanh nghiệp.
d) Khai thác sử dụng, chuyển giao sản phẩm khoa học của ngành.
e) Phục vụ hoạt động nghỉ dưỡng cho công chức của Kiểm toán nhà nước; phục vụ hội nghị, hội thảo của Kiểm toán nhà nước; tổ chức các hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và cho thuê địa điểm đối với các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật, của Kiểm toán nhà nước.
g) Ký kết các hợp đồng quảng cáo, thông tin, tuyên truyền trên Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và theo quy định của Luật báo chí và của Kiểm toán nhà nước.

5. Quản lý bộ máy và nhân sự theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Kiểm toán nhà nước; thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thi đua - khen thưởng và chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước.

6. Quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Kiểm toán nhà nước.

7. Thực hiện quan hệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ tư vấn kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật và Kiểm toán nhà nước.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao hoặc ủy quyền.