Vụ Pháp chế

Tổ chức bộ máy và nhân sự

          1. Vụ Pháp chế gồm: Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng, các công chức và người lao động. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức.

          2. Tổ chức bộ máy của Vụ Pháp chế, gồm:

          a) Phòng Pháp luật;

          b) Phòng Thẩm định 1;

          c) Phòng Thẩm định 2.

          Phòng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, công chức và người lao động. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức công chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước.

          Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng do Vụ trưởng quy định sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

          Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng và số lượng biên chế thuộc Vụ Pháp chế do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

(Trích theo Quyết định số 147/QĐ-KTNN ngày 14/02/2014 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)