Triển khai kiểm toán Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp

Sáng 21/3/2018, tại trụ sở Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) phối hợp với Tổng cục VIII tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 của Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc và Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Cục trưởng Tổng cục VIII đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Trần Văn Hảo đã công bố Quyết định số 472/QĐ-KTNN ngày 14/3/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước, kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 tại Tổng cục VIII, nhằm xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán; đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản của Nhà nước; đồng thời, phát hiện những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, thất thoát, lãng phí và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh Hội nghị
 
Trong 55 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán, Đoàn kiểm toán của KTNN chuyên ngành Ib sẽ tiến hành kiểm toán việc lập, phân bổ, giao dự toán và quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách và tài sản công; hoạt động có thu và thu, chi quỹ đơn vị; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán, chế độ quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước tại một số đơn vị của Tổng cục VIII.

Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Nguyễn Văn Quốc – Trưởng Đoàn kiểm toán đã trình bày kế hoạch kiểm toán chi tiết trong thời gian 55 ngày Đoàn thực hiện kiểm toán tại đơn vị.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Cục trưởng Tổng cục VIII cho biết, qua kết quả kiểm toán, Lãnh đạo Tổng cục sẽ đánh giá được trình độ năng lực, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật, chế độ tài chính của các cán bộ làm công tác tài chính, quản lý tài sản ở các đơn vị, từ đó có những chỉ đạo sâu sát hơn; đồng thời yêu cầu các đơn vị được kiểm toán theo Quyết định 472/QĐ-KTNN, chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Đoàn, Tổ kiểm toán của KTNN chuyên ngành Ib. Trong đó, ưu tiên bố trí thời gian, nhân sự để làm việc các Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán khi có yêu cầu; chuẩn bị các điều kiện làm việc, nhất là hồ sơ, tài liệu liên quan... “Tôi mong rằng, thông qua công tác kiểm toán, KTNN chuyên ngành Ib sẽ trao đổi, hướng dẫn giúp các cán bộ làm công tác tài chính, quản lý tài sản thuộc các đơn vị của Tổng cục VIII nắm sâu, nắm vững hơn về nghiệp vụ chuyên môn của mình” – Trung tướng đề nghị.

Kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cảm ơn và đề nghị Lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc Tổng cục VIII phối hợp cùng KTNN Ib trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tổng Kiểm toán nhà nước nói: Với chức năng, nhiệm vụ được hiến định trong Hiến pháp năm 2013 “là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”, KTNN luôn cố gắng tập trung thực hiện công tác kiểm toán một cách đúng đắn, khách quan để đảm bảo đưa ra những kết luận kiểm toán chính xác nhất. Thông qua quá trình kiểm toán, KTNN sẽ chỉ ra được những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại các đơn vị thuộc Tổng cục VIII, để từ đó kiến nghị sửa đổi những chính sách, cơ chế… chưa phù hợp, tạo điều kiện cho Tổng cục VIII thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các Tổ kiểm toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn ý thức được trách nhiệm của mình, có trách nhiệm, nêu cao đạo đức của Kiểm toán viên nhà nước trong quá trình thực thi công vụ tại các đơn vị được kiểm toán thuộc Tổng cục VIII. “Chúng tôi đang hướng tới xây dựng KTNN trở thành một cơ quan kiểm toán tài chính công uy tín, trách nhiệm, chuyên nghiệp và hiện đại, chính vì vậy, các yêu cầu đặt ra đối với mỗi Đoàn, Tổ kiểm toán cũng như đối với mỗi Kiểm toán viên nhà nước hết sức khắt khe, từ tư cách đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp đến trình độ về chuyên môn nghiệp vụ” – Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh./.

M.Thúy