Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm toàn Ngành tháng 5/2019

(sav.gov.vn) - Ngày 07/5/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 5/2019. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Đỗ Văn Tạo báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 4/2019 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2019 của KTNN; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp báo cáo về tình hình và tiến độ hoạt động kiểm toán toàn Ngành; Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT báo cáo tình hình công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán và một số kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán nổi bật trong Đợt 1 năm 2019; Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện Dự án sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015 và việc thực hiện Kế hoạch ban hành văn bản QPPL, văn bản quản lý năm 2019.

Trong tháng 04/2019, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Nổi bật trong tháng, KTNN đã phát hành toàn bộ các BCKT Chuyên đề đất tại các địa phương; hoàn thành công tác tổ chức thi tuyển công chức, viên chức vòng 2, thi nâng ngạch KTV cao cấp năm 2019 của KTNN; hoàn thành dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 trình xin ý kiến Lãnh đạo KTNN.

Sau khi thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã kết luận nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như sau:

Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực: Tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng các cuộc kiểm toán, đánh giá đúng vấn đề, đưa ra kết luận chính xác, đặc biệt chú trọng xác minh những vấn đề có dấu hiệu thất thoát, lãng phí, tham nhũng; đổi mới phương pháp kiểm toán, tập trung các vấn đề trọng yếu, rủi ro, tăng cường ứng dụng CNTT, công nghệ cao trong hoạt động kiểm toán, tăng cường thu thập bằng chứng kiểm toán gắn với các phát hiện kiểm toán.

Thủ trưởng các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh rủi ro trong hoạt động kiểm toán, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của Kiểm toán viên và tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo các cấp, giữ gìn hình ảnh, uy tín của Ngành.

Các KTNN khu vực tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN tại các địa phương từ các năm trước đến nay, báo cáo lãnh đạo KTNN để tổ chức làm việc với các tỉnh, thành phố để kịp thời giải quyết dứt điểm; đồng thời lập báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của KTNN về kiểm điểm, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý tài chính công, tài sản công tại các đơn vị được kiểm toán thông qua hoạt động kiểm toán để báo cáo Lãnh đạo KTNN.

Vụ Tổng hợp: Tập trung hoàn thiện các báo cáo phục vụ kỳ họp của Quốc hội trong tháng 5/2019: Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 của KTNN, Báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2017, Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán Chuyên đề việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017, Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán Chuyên đề việc quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017.

Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán: Tiếp tục triển khai kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2019 theo kế hoạch; tham mưu thực hiện công tác chính sách, chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Vụ Tổ chức cán bộ: Tổ chức thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức, viên chức KTNN năm 2019; hoàn thiện sửa đổi Quy chế đào tạo của KTNN, sửa đổi quy định về việc nâng ngạch, chuyển ngạch của KTNN phù hợp với thực tiễn; rà soát cơ cấu tổ chức, biên chế của các đơn vị trực thuộc.

Vụ Pháp chế: Tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Luật KTNN, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế cung cấp, bổ sung thêm thông tin, tài liệu về Luật KTNN của một số quốc gia phát triển, uy tín trong cộng đồng các Cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới gửi cho các đoàn Đại biểu Quốc hội nhằm tranh thủ sự ủng hộ trong quá trình thảo luận về Luật KTNN; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức, Kiểm toán viên trong Ngành để nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ.

Vụ Hợp tác quốc tế: Tổ chức chu đáo cho các đoàn ra, đoàn vào của KTNN, tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước các công việc liên quan đến thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và Hội nghị bàn tròn với Ngân hàng Thế giới; tổ chức nghiên cứu, dịch tài liệu của nước ngoài có liên quan đến hoạt động của ngành, xây dựng danh mục để làm tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động của KTNN.

Thanh tra KTNN: Tiếp tục thanh tra các đoàn thanh tra đợt 1 năm 2019 theo phương án đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt, tăng cường thanh tra đột xuất, đặc biệt thanh tra việc thực hiện công điện, chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước tại các đoàn kiểm toán, thanh tra các nội dung liên quan đến đất đai, đối chiếu thuế, các dự án đầu tư, các tập đoàn, tổng công ty lớn... tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán: Tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ ”Quản lý Thuế và vai trò của KTNN”, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2019; khẩn trương in tài liệu tham khảo kịp thời phục vụ kỳ họp Quốc hội trong tháng 5/2019.

Trung tâm Tin học: Triển khai Chiến lược phát triển và Khung kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030; đưa phần mềm số hóa vào sử dụng chính thức và thực hiện chữ ký số trong toàn ngành và tổ chức số hóa hồ sơ kiểm toán năm 2019; tập trung phát triển ứng dụng CNTT.

Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đăng bài tuyên truyền về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015; triển khai các hoạt động theo Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập KTNN; tiếp tục đăng bài về một số kết quả kiểm toán nổi bật năm 2018 của KTNN.

Văn phòng KTNN: Hoàn thiện Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 theo ý kiến của Lãnh đạo KTNN; triển khai xây dựng thư viện điện tử; đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Trụ sở 111 Trần Duy Hưng để đưa vào sử dụng.

Ban quản lý dự án ĐTXD: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án Trụ sở KTNN khu vực I, KTNN khu vực XIII, Dự án Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Dự án ĐTXD Phân hiệu đào tạo phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Ban QLDA CNTT: Tập trung hoàn thiện phần mềm Hỗ trợ kiểm toán lĩnh vực ĐTXDCB; tổ chức kiểm thử và triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý hoạt động kiểm toán; triển khai thí điểm phần mềm Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực kiểm toán Tài chính ngân hàng; tiếp tục nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ kiểm toán lĩnh vực NSNN.

Tổ chức Họp Ban chỉ đạo và tập trung xây dựng Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Văn phòng KTNN trân trọng thông báo kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp giao ban Ngành để các đơn vị biết và thực hiện./.

Minh Thúy