Hội nghị giao ban tháng 9/2019: Tập trung phát hành báo cáo kiểm toán các cuộc kiểm toán đợt 2

(sav.gov.vn) - Ngày 6/9/2019, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc. Tại hội nghị, ông Đỗ Văn Tạo - Chánh Văn phòng KTNN đã báo cáo kết quả công tác tháng 8 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 9/2019 của toàn ngành.

Theo báo cáo, trong tháng 8/2019, toàn ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Các cuộc kiểm toán đợt 2 đã kết thúc theo kế hoạch; lãnh đạo KTNN đã xét duyệt 49 KHKT, 33 BCKT, triển khai 15 cuộc kiểm toán.

KTNN đã hoàn thành dự thảo Kế hoạch kiểm toán năm 2020 của KTNN và Báo cáo của Tổng KTNN về công tác năm 2019 của KTNN gửi Ủy ban Tài chính - Ngân sách và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vụ CĐ&KSCLKT đã phát hành 02 Báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán đột xuất, 01 báo cáo kiểm soát đối với Kiểm toán trưởng, kiểm soát trực tiếp đối với 03 cuộc kiểm toán. Vụ Tổng hợp đã phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời 09 văn bản kiến nghị về kết quả kiểm toán.
Công tác công nghệ thông tin tiếp tục được triển khai theo Chiến lược phát triển và kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin của KTNN giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nổi bật trong tháng, KTNN đã hoàn thành dự thảo Luật KTNN sửa đổi, bổ sung, Kế hoạch kiểm toán năm 2020, Báo cáo của Tổng KTNN về công tác năm 2019 của KTNN gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. KTNN đã tổ chức thành công đoàn ra của Tổng KTNN tại Hoa Kỳ trong khuôn khổ Dự án EU-PFMO; xây dựng nội dung và chuẩn bị tổ chức đoàn công tác do lãnh đạo cấp cao của KTNN dẫn đầu tham dự Đại hội INTOSAI lần thứ 23 tại Nga trong tháng 9/2019; chuẩn bị triển khai một số hoạt động hợp tác đào tạo với KTNN Lào. Văn phòng KTNN tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2035 theo ý kiến của Ban chỉ đạo.

Báo cáo làm rõ thêm về kết quả công tác tháng 8, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán cho biết trong tháng 8, toàn Ngành đã thực hiện KHKT 2019 đảm bảo tiến độ xét duyệt và phát hành BCKT được đề ra. Các Đoàn kiểm toán đã thực hiện kiểm toán theo mục tiêu, trọng tâm, nội dung, phạm vi, thời gian được Lãnh đạo KTNN phê duyệt; cơ bản tuân thủ đúng quy trình, hướng dẫn kiểm toán; bằng chứng chứng minh cho các kết quả, kiến nghị kiểm toán tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế tồn tại cần khắc phục như tiến độ phát hành BCKT; công tác xây dựng KHKT chi tiết chưa đầy đủ…
 


Tại Hội nghị, các đơn vị thống nhất cao với nội dung dự thảo Báo cáo đồng thời thảo luận, đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn triển khai công tác. Các đơn vị tập trung cho ý kiến về: kế hoạch kiểm toán 2020; kế hoạch kiểm toán chuyên đề; việc triển khai dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN và việc triển khai ứng dụng các phần mềm, sử sụng hệ thống tích hợp dữ liệu tập trung.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cơ bản đồng tình với Báo cáo kết quả công tác tháng 8/2019 và Kế hoạch công tác tháng 9/2019 cũng như các ý kiến phát biểu thảo luận của các đơn vị. Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá cao các kết quả đạt được trong tháng 8 đồng thời chỉ đạo toàn ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý công chức, kiểm toán viên; không ngừng đổi mới phương thức kiểm toán theo hướng trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả. Về kế hoạch công tác tháng 9/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực triển khai các cuộc kiểm toán đợt 3 theo kế hoạch, khẩn trương phát hành báo cáo kiểm toán các cuộc kiểm toán đợt 2 đã kết thúc, đặc biệt lưu ý các kết luận, kiến nghị kiểm toán phải hợp pháp, hợp lý, sát hợp với tình hình thực tiễn.

Vụ Tổng hợp tổng hợp hoàn thiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 của KTNN theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hoàn thiện Báo cáo ý kiến của KTNN về dự toán NSNN, phân bổ NSTW năm 2020.

Vụ CĐ&KSCLKT tiếp tục triển khai kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2019 theo kế hoạch, tăng cường các cuộc kiểm soát đột xuất; tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của các đơn vị để hoàn thiện Hệ thống hồ sơ mẫu biểu kiểm toán đảm bảo sát hợp thực tiễn kiểm toán, đơn giản thủ tục hành chính; thực hiện lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1793/QĐ-KTNN ngày 4/11/2016; tiếp tục tham mưu thực hiện công tác chính sách, chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện dự thảo Bảng lương chuyên ngành KTNN và Đề án vị trí việc làm của KTNN để xin ý kiến Ban cán sự Đảng KTNN, tiếp tục sửa đổi quy chế thi, cấp chứng chỉ KTV NN, quy chế thi ngạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm ngạch KTV NN phù hợp với thực tiễn; trình lãnh đạo KTNN Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của KTNN; rà soát cơ cấu tổ chức, biên chế của các đơn vị trực thuộc.

Vụ Pháp chế khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật KTNN sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015 để xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9/2019; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức, kiểm toán viên trong ngành để nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ; đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL, văn bản quản lý năm 2019 theo đúng tiến độ.

Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức chu đáo cho các đoàn ra, đoàn vào của KTNN trong tháng 9/2019, tham mưu cho Tổng KTNN các công việc liên quan đến thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021; tổ chức dịch tài liệu chuyên môn đã được Tổng KTNN phê duyệt làm tài liệu tham khảo cho ngành; tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật của KTNN theo kế hoạch.

Thanh tra KTNN tiếp tục thanh tra tại các đơn vị theo kế hoạch, tăng cường thanh tra đột xuất, đặc biệt thanh tra việc thực hiện công điện, chỉ thị của Tổng KTNN tại các đoàn kiểm toán; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy trình thanh tra của KTNN (ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-KTNN ngày 20/1/2016) và xây dựng Quy trình thanh tra trách nhiệm người đứng đầu.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ ”Quản lý rác thải, nước thải vì sự phát triển bền vững và vai trò của KTNN”, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2019; nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng CNTT cho công chức, viên chức KTNN.

Trung tâm Tin học xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 của KTNN; đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT trong toàn ngành, triển khai tích hợp phần mềm Quản lý đào tạo vào Hệ thống xác thực tập trung và tích hợp dữ liệu; tiếp tục xây dựng phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán.

Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đăng bài tuyên truyền về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015; tiếp tục đăng bài về một số kết quả kiểm toán nổi bật năm 2018 của KTNN. Ban Biên tập Chuyên trang thông tin điện tử ”KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021” đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị trong ngành tuyên truyền, cập nhật thông tin về việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN.

Văn phòng KTNN tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2035 để chuẩn bị xin ý kiến Ban chỉ đạo; hoàn thiện Báo cáo của Tổng KTNN về kết quả công tác năm 2019 của KTNN; tham gia đoàn công tác của Bộ Tài chính xác nhận số liệu thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2017 niên độ ngân sách năm 2016 tại các chuyên ngành, khu vực; tiếp tục xây dựng thư viện điện tử KTNN; thực hiện các thủ tục mua sắm trang thiết bị cho ngành theo đúng quy định; đẩy nhanh công tác sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Trụ sở 111 Trần Duy Hưng.

Ban quản lý dự án ĐTXD đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án KTNN KV III, Dự án Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Dự án ĐTXD Phân hiệu đào tạo phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, thực hiện phá dỡ công trình hiện trạng Trụ sở KTNN khu vực I, chuẩn bị khởi công dự án Trụ sở KTNN khu vực XIII.

Ban QLDA CNTT đẩy mạnh triển khai và giải ngân các dự án CNTT; thực hiện cập nhật, hiệu chỉnh cho các phần mềm Hỗ trợ kiểm toán các lĩnh vực; tiếp tục triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý hoạt động kiểm toán.

Hà Linh