Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo: Nâng cao trách nhiệm và chất lượng lập danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán năm 2020

(sav.gov.vn) - Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa có Công điện số 1388/CĐ-KTNN ngày 01/11/2019 gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc: “Nâng cao trách nhiệm và chất lượng lập danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2020”.

Thời gian qua, KTNN đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Kế hoạch kiểm toán (KHKT), đặc biệt từ năm 2018 đến nay KHKT đã đổi mới việc xác định danh mục đơn vị được kiểm toán, trong đó KTNN đã thực hiện xác định danh mục các đầu mối, đơn vị và dự án dự kiến kiểm toán chi tiết đối với từng cuộc kiểm toán ngay từ khâu xây dựng KHKT năm, chủ động thông báo đến các cơ quan, đơn vị được kiểm toán để góp phần: Tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được kiểm toán; giảm thiểu chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Tuy nhiên, công tác xây dựng danh mục các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán của các cuộc kiểm toán tại một số đơn vị trong Ngành còn hạn chế, chất lượng thấp, đặc biệt là việc thu thập thông tin về dự án kiểm toán chi tiết chưa đầy đủ, chính xác và thống nhất, dẫn đến còn đưa vào KHKT chi tiết các dự án chưa có khối lượng thực hiện; trùng lặp, chồng chéo với cơ quan thanh tra, kiểm tra bên ngoài hoặc với các dự án đã kiểm toán... phải điều chỉnh nhiều. Để khắc phục tình trạng trên, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quyết liệt chỉ đạo xây dựng danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2020 đảm bảo chất lượng, sát hợp. Cụ thể như sau:

Nâng cao chất lượng, trách nhiệm ngay từ khâu lập KHKT năm, phù hợp với nguồn lực của đơn vị, cân đối hài hòa giữa KHKT với kế hoạch công tác, kế hoạch đào tạo của KTNN, đặc biệt là cân đối thời gian triển khai, kết thúc và phát hành báo cáo kiểm toán theo đúng quy định của Luật KTNN phù hợp với thời gian đại hội Đảng các cấp của KTNN trong năm 2020.

Thực hiện nghiêm Quyết định số 03/2017/QĐ-KTNN ngày 21/3/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về quy định lập, thẩm định và ban hành KHKT năm của KTNN; Công văn số 739/KTNN-TH ngày 14/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng KHKT năm 2020; đặc biệt đẩy nhanh việc xác định chính xác, đầy đủ các đầu mối, đơn vị, dự án được kiểm toán chi tiết đối với từng cuộc kiểm toán.

Tập trung khảo sát, thu thập và trao đổi thông tin chính xác nhằm tránh trùng lặp, chồng chéo về phạm vi, đối tượng kiểm toán giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra với KTNN và giữa các đơn vị trong Ngành, tuyệt đối không để xẩy ra tình trạng phải điều chỉnh đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán trong quá trình thực hiện.

Việc xác định danh mục các đầu mối, đơn vị và  dự án được kiểm toán chi tiết đối với các cuộc kiểm toán chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng, với sự tham gia kiểm toán của nhiều đơn vị trong Ngành được thực hiện theo nguyên tắc: Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán xây dựng đề cương kiểm toán để các KTNN chuyên ngành, khu vực thực hiện; Các KTNN chuyên ngành chỉ lựa chọn các đơn vị, đầu mối, dự án do các Bộ, ngành quản lý và quyết toán vào ngân sách Trung ương để kiểm; Các KTNN khu vực chỉ lựa chọn kiểm toán các đơn vị, đầu mối, dự án do địa phương quản lý và được quyết toán kinh phí vào ngân sách địa phương để kiểm toán lồng ghép trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương theo đề cương đã duyệt   
Tổng Kiểm toán nhà nước giao các KTNN chuyên ngành, khu vực và các đơn vị có liên quan tập trung thời gian, nhân lực phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổng hợp để xây dựng KHKT năm 2020 đảm bảo chất lượng, thiết thực và sát hợp, trong đó các KTNN chuyên ngành, khu vực gửi đầy đủ KHKT của đơn vị kèm theo danh mục đầu mối, đơn vị, dự án chi tiết về Vụ Tổng hợp trước ngày 08/11/2019 để tổng hợp báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định./.
 
Thanh Trang