Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo công tác tháng 11/2019: Tập trung đẩy nhanh tiến độ phát hành phát hành Báo cáo kiểm toán trước 31/12/2019; chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm 2020

(sav.gov.vn) - Ngày 5/11/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 11/2019. Hội nghị đã nghe lãnh đạo Văn phòng KTNN báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 10/2019 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 11/2019 của toàn ngành, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp báo cáo về tình hình và tiến độ hoạt động kiểm toán của ngành, Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT báo cáo tình hình công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán trong tháng 10/2019.

Trong tháng 10/2019, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, các cuộc kiểm toán đợt 3 đã kết thúc theo đúng kế hoạch. Nổi bật trong tháng, Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật KTNN bổ sung, sửa đổi; KTNN đã gửi Quốc hội Báo cáo công tác năm 2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước, Kế hoạch kiểm toán năm 2020 của KTNN làm tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 8; Đoàn công tác của lãnh đạo cấp cao KTNN đi El Sanvado đã kết thúc tốt đẹp; Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành hướng dẫn các đơn vị lập báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và xây dựng chương trình công tác năm 2020.

Sau khi các đơn vị trong toàn Ngành thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã kết luận nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, cụ thể:

Các KTNN chuyên ngành, khu vực: Tập trung đẩy nhanh tiến độ phát hành phát hành BCKT trước 31/12/2019 (trừ các cuộc kiểm toán phát sinh); đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN; xây dựng danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2020 đảm bảo chất lượng theo đúng chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước tại Công điện số 1388/CĐ-KTNN ngày 01/11/2019 và gửi về Vụ Tổng hợp trước ngày 20/11/2019 để sớm ban hành trong tháng 11/2019.

Các đơn vị khẩn trương thực hiện các hoạt động tổng kết, đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng  hoàn thành trước 31/12/2019; chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm 2020, đặc biệt là Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2020, Kế hoạch thanh tra của KTNN năm 2020... gửi về các đơn vị chủ trì và Văn phòng KTNN theo hướng dẫn tại Công văn số 1318/KTNN-VP ngày 17/10/2019, tổng kết công tác năm 2019 tại Công văn số 1335/KTNN-VP ngày 23/10/2019.   
 
Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quan tâm, khuyến khích công chức, kiểm toán viên của đơn vị tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ ở trong và ngoài nước, tham gia các khóa đào tạo các chứng chỉ chuyên môn quốc tế phù hợp để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, kiểm toán viên nhà nước.

Vụ Tổng hợp: Hoàn thiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 sau khi xin ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, xây dựng danh mục đầu mối các đơn vị được kiểm toán trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; tham mưu cho Lãnh đạo KTNN về phương án tổ chức các cuộc kiểm toán năm 2020; xây dựng hướng dẫn mục tiêu, nội dung và trọng tâm kiểm toán năm 2020 của KTNN.

Vụ CĐ&KSCLKT: Tiếp tục thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2019 theo kế hoạch; chuẩn bị hội thảo toàn Ngành để lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Hệ thống hồ sơ mẫu biểu kiểm toán phù hợp với Luật KTNN sửa đổi, bổ sung; tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi Quyết định số 1793/QĐ-KTNN ngày 4/11/2016 báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước; tiếp tục tham mưu thực hiện công tác chính sách, chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Vụ Tổ chức cán bộ: Trình Lãnh đạo KTNN ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của KTNN; triển khai xây dựng Đề án tuyển dụng công chức năm 2020 của KTNN.

Vụ Pháp chế: Tiếp tục nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8; triển khai xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Luật  KTNN sửa đổi, bổ sung sau khi được Quốc hội thông qua; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức, Kiểm toán viên trong Ngành theo kế hoạch tuyên truyền đã được phê duyệt; đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL, văn bản quản lý năm 2019 theo đúng tiến độ, triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra thực hiện văn bản năm 2019 đã được Lãnh đạo KTNN phê duyệt.

 Vụ Hợp tác quốc tế: Tổ chức chu đáo cho các Đoàn ra, Đoàn vào của KTNN trong tháng 11/2019, phối hợp với các đơn vị truyền thông của KTNN triển khai Kế hoạch thực hiện Kế hoạch tuyên truyền thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI 2018-2021; tiếp tục dịch tài liệu chuyên môn đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt làm tài liệu tham khảo cho Ngành; thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật của KTNN theo kế hoạch.

Thanh tra KTNN: Kết thúc công tác thanh tra tại các đơn vị và lập báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo Kết luận thanh tra theo quy định.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán: Tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức 08 lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2019; nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng CNTT cho công chức, viên chức KTNN.

Trung tâm Tin học: Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 của KTNN; đẩy mạnh công tác xây dựng, ứng dụng và phát triển CNTT trong toàn ngành; hỗ trợ các đơn vị sử dụng các phần mềm của KTNN.

Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015; tiếp tục đăng bài về một số kết quả kiểm toán nổi bật năm 2018 của KTNN. Ban Biên tập Chuyên trang thông tin điện tử “KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021” đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật thông tin về việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN.

Văn phòng KTNN: Tiếp tục tổng hợp các ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan, hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2035 báo cáo Ban cán sự Đảng KTNN cho ý kiến lần cuối trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; triển khai xây dựng lịch công tác tháng 12/2019 và tháng 01/2020 của các đơn vị; tổng hợp kế hoạch công tác năm 2020 của toàn Ngành theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; xây dựng phương án phân bổ dự toán năm 2020; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2019; tiếp tục xây dựng thư viện điện tử KTNN; mua sắm máy chiếu cho các đơn vị phục vụ công tác đào tạo; thực hiện các thủ tục mua sắm trang thiết bị cho Ngành theo đúng quy định.

Ban quản lý dự án ĐTXD: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án KTNN KV III, Dự án Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Dự án ĐTXD Phân hiệu đào tạo phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, khởi công công trình Trụ sở KTNN khu vực I và Trụ sở KTNN khu vực XIII.

Ban QLDA CNTT: Đẩy mạnh triển khai và giải ngân các dự án CNTT; thực hiện hoàn thiệc chức năng của các phần mềm Hỗ trợ kiểm toán các lĩnh vực, phần mềm Quản lý hoạt động kiểm toán./.

Khánh Vy