Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng

(sav.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 156-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ngày 29/11/2019, tại Hà Nội, Ban thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ; các ban tham mưu của Đảng ủy; cấp ủy các Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành cùng toàn thể đảng viên các đảng bộ, chi bộ: Văn phòng KTNN, Vụ Tổng hợp, Vụ TCCB, Vụ CĐKSCLKT, Vụ Pháp chế, Vụ HTQT Thanh tra, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Trung tâm tin học, Báo Kiểm toán, Trường đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Ban quản lý DA ĐTXD chuyên ngành, BQL dự án CNTT.

Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã trực tiếp truyền đạt những nội dung chính của Nghị quyết tới Hội nghị.
 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết: Từ ngày 7-12/10/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã họp Hội nghị lần thứ 11, thảo luận và cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022. Đây là những nội dung lớn thể hiện quan điểm chỉ đạo, những định hướng về tiếp tục đổi mới và xác định các nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá chiến lược trong thời gian tới; đồng thời là những căn cứ quan trọng để xây dựng các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo Phó Bí thư Đảng uỷ KTNN, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khoá XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm mục đích giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ KTNN nắm vững những nội dung, chủ trương của Đảng trong các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành.

Phó Bí thư Đảng uỷ KTNN đề nghị các đồng chí đảng viên tham gia đầy đủ, thực hiện nghiêm túc nội quy của Hội nghị; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu và tăng cường trao đổi để nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn công tác, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhất là chuẩn bị thật tốt cho công tác về kiểm điểm, đánh giá, tổng kết nhiệm kỳ đại hội và công tác nhân sự cấp ủy cho đại hội các cấp trong Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Nhãn

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó tập giới thiệu nội dung: Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 12/10/2019 và Kết luận số 63-KL/TW ngày 10/10/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...
 
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Dũng - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể đề nghị cấp ủy các đơn vị nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đem lại hiệu quả thiết thực. Theo đó, cần nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; tập trung xây dựng Đảng bộ KTNN trên cơ sở tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát đối với cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong chấp hành đường lối chủ trương của Đảng và Điều lệ Đảng; chuẩn bị thật tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN vào năm 2020 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hà Linh