Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo: Tập trung hoàn thành việc phát hành Báo cáo kiểm toán trước 31/12/2019

(sav.gov.vn) - Ngày 29/11/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Công điện số 1525/CĐ-KTNN gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc “Khẩn trương phát hành các báo cáo kiểm toán và tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2019”.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2019 và tuân thủ đúng quy định Luật Kiểm toán nhà nước về thời gian phát hành Báo cáo kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện các công việc sau đây:

Tập trung hoàn thành việc phát hành Báo cáo kiểm toán trước 31/12/2019. Riêng đối với các cuộc kiểm toán bổ sung cuối năm 2019 cho phép kéo dài thời gian phát hành báo cáo kiểm toán nhưng phải đảm bảo không vượt quá số ngày quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và hoàn thành trước 31/01/2020 (không bao gồm cuộc kiểm toán quyết toán NSNN tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Trong trường hợp phát hành báo cáo kiểm toán chậm không có lý do chính đáng thì Trưởng Đoàn kiểm toán và Kiểm toán trưởng phải chịu trách nhiệm.

Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, cập nhật và hàng tuần báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước danh sách cụ thể các cuộc kiểm toán có thời gian phát hành Báo cáo kiểm toán chậm, nguyên nhân và trách nhiệm của từng khâu trong việc phát hành Báo cáo kiểm toán chậm. Vụ trưởng Vụ Tổng hợp có trách nhiệm báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện kiểm toán, thời gian phát hành Báo cáo kiểm toán của từng cuộc kiểm toán tại Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán nhà nước (dự kiến họp ngày 25/12/2019).

Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước thực hiện nghiêm việc cập nhật kết quả kiểm toán và kết quả theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán trên trang điều hành của Kiểm toán nhà nước đảm bảo kịp thời, chính xác.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm Công điện này./.

K.Vy