Đảng ủy Kiểm toán nhà nước chú trọng công tác dân vận

(sav.gov.vn) – Sáng 02/12/2019, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ban Dân vận Đảng ủy KTNN có buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo cáo về công tác dân vận ở Đảng bộ KTNN. ​

Tham dự buổi làm việc, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có sự tham dự của : Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối  – Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà;  Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Nguyễn Khắc Tiến, Bùi Đức Việt và một số thành viên Ban Dân vận Đảng ủy Khối. Về phía Đảng ủy KTNN có sự tham dự của: Uỷ viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy KTNN Đào Văn Dũng; Phó Chánh VP Đảng - đoàn thể, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy KTNN Nguyễn Thị Thúy Nhàn; Bí thư Đoàn Thanh niên CS HCM KTNN Ngô Đạt Trí; Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh KTNN Thái Thị Lan.

Tại buổi làm việc, Phó Chánh VP Đảng- Đoàn thể, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy KTNN Nguyễn Thị Thúy Nhàn báo cáo với Đảng ủy Khối một số kết quả thực hiện Nghị quyết 04/NQ-ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ các cơ quan nhà nước” của Đảng ủy KTNN từ năm 2018 đến nay.

Báo cáo chỉ rõ, trên cơ sở chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng uỷ Khối về công tác dân vận, Ban Cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy KTNN xây dựng chương trình công tác dân vận của KTNN lồng ghép trong kế hoạch công tác của Ngành. Đảng ủy luôn phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự, lãnh đạo KTNN, bám sát các chủ chương, định hướng hoạt động của KTNN, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.. Tinh thần công tác dân vận được thể hiện hiệu quả thông qua các văn bản quản lý hoạt động của Ngành, qua đó nâng cao nhận thức của tập thể và cá nhân về công tác dân vận trong tình hình mới đặc biệt là phát huy vai trò nhân dân, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai các phong trào thi đua nhằm giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động về công tác dân vận trong tình hình hiện nay đã được các cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể của KTNN quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, Đảng ủy KTNN yêu cầu cấp ủy các đơn vị vận dụng, cụ thể hóa các nhiệm vụ đẩy mạnh công tác dân vận trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực làm việc, nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của công chức, viên chức, người lao động và đưa nội dung kiểm tra giám sát về công tác dân vận vào chương trình kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra, của cấp ủy. Công tác dân vận đã dần vào nề nếp và được thực hiện thường xuyên, có sáng tạo, cùng với hoạt động chuyên môn và các mặt công tác khác.

Các cấp uỷ Đảng của KTNN luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo, chăm lo củng cố mối quan hệ giữa Đảng các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện để các tổ chức tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể; động viên các tổ chức đoàn thể phát huy sức mạnh và sức sáng tạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác và tổ chức tốt các phong trào quần chúng.

Đảng ủy KTNN tổ chức tập huấn công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy các cấp và cán bộ làm công tác đảng, trong đó có chuyên đề về công tác dân vận trong tình hình mới và trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác dân vận tại Đảng bộ KTNN; Tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác Dân vận có hiệu quả trong toàn Đảng bộ; Đôn đốc các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình dân vận; Triển khai kế hoạch làm việc với một số tổ chức đảng trực thuộc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

Thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền”, “Đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo đối với các tổ chức đoàn thể của KTNN” với trọng tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung công tác tổ chức cán bộ và công tác quản lý tài chính, tài sản; nêu cao đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ.

KTNN triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc KTNN. Đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện phải thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, đặt dưới sự theo dõi, giám sát của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Báo cáo cũng nhấn mạnh tới các kết quả của các hoạt động: Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình dân vận ở đảng bộ; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể.

Về phương hướng nhiệm vụ công tác dân vận đến đại hội đảng bộ, báo cáo nêu một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 25 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận, nghị quyết 04/NQ-ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ các cơ quan nhà nước”;  Phát huy hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận 114-KL/TW, ngày 14-7-2014 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Thường xuyên kiện toàn tổ chức, bộ máy; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị trong Ngành. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận ở từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận; Công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung vào nắm kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận...
 
Các thành viên của Ban Dân vận Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương làm việc với Ban Dân vận Đảng ủy KTNN

Tại buổi làm việc, các thành viên tham dự đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và làm rõ một số nội dung cụ thể trong triển khai công tác dân vận của Đảng ủy Khối KTNN như: Triển khai quy chế dân chủ cơ sở của các đơn vị trực thuộc của KTNN; Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận; Xây dựng mô hình ”dân vận khéo”; Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại và triển khai các hoạt động cải cách hành chính...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy KTNN Đào Văn Dũng cho biết, với đặc thù phần lớn Đảng viên, công chức của KTNN thường xuyên đi công tác, tiếp xúc với nhiều đối tượng sử dụng tài chính công, tài sản công, nên Đảng ủy KTNN đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc đến đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, nâng cao năng lực và chất lượng kiểm toán theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu. Trong những năm qua, kết quả kiểm toán đã góp phần quan trọng trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính công, tài sản công, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. “Đạt được kết quả, ngoài đổi mới toàn diện về nội dung, phương pháp và cách thức kiểm toán, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN luôn coi trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, nhất là công tác dân vận trong và ngoài KTNN” - Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy KTNN nhấn mạnh.

Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác dân vận của KTNN, đóng góp vào sự thành công chung của công tác dân vận của Đảng ủy Khối. Nhấn mạnh, công tác dân vận có vai trò quan trọng trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và chính trị của KTNN, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị KTNN tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị từ nay đến Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII và Chương trình công tác các năm của Đảng ủy KTNN để triển khai tốt công tác dân vận trong giai đoạn tiếp theo./.

Ngọc Bích