Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo thực hiện công tác tháng 02/2020

(sav.gov.vn) - Ngày 06/02/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 02/2020. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 01/2020 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 02/2020 của toàn Ngành.

Sau khi thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã kết luận nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như sau:

Các KTNN chuyên ngành, khu vực: Trình lãnh đạo KTNN xét duyệt và phát hành các BCKT phát sinh của năm 2019; thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2020 của KTNN, triển khai công tác khảo sát các cuộc kiểm toán đợt 1/2020 theo phương án kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 134/CT-KTNN ngày 20/01/2020 của Tổng KTNN về việc tổ chức thực hiện KHKT năm 2020 và Công điện số 122/CĐ-KTNN ngày 03/02/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.

Vụ Tổng hợp: Khẩn trương tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2019 và kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2018 của KTNN; chú trọng công tác kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Vụ Chế độ và Kiểm soát Chất lượng kiểm toán: Tiếp tục tham mưu thực hiện công tác chính sách, chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán, đặc biệt là tổng hợp ý kiến để sửa đổi, bổ sung Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán để ban hành chính thức.

Vụ Tổ chức cán bộ: Triển khai thực hiện công tác thi tuyển công chức của KTNN; rà soát hoàn thiện phần mềm Quản lý cán bộ; tổng hợp kê khai tài sản của các đơn vị và công khai bản kê khai tài sản của các Lãnh đạo KTNN; phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của KTNN.

Vụ Pháp chế: Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015 đã được ban hành, trong đó khẩn trương biên tập sách Luật KTNN hợp nhất làm tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, báo cáo Ban cán sự Đảng KTNN trước khi ban hành; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức, Kiểm toán viên trong Ngành theo kế hoạch tuyên truyền đã được phê duyệt; đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL, văn bản quản lý theo kế hoạch công tác năm 2020 đúng tiến độ; tích cực tham gia xây dựng các luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của KTNN như Luật Giám định tư pháp, Luật PPP, Luật Xử lý vi phạm hành chính...

Vụ Hợp tác quốc tế: Tổ chức chu đáo cho các Đoàn ra, Đoàn vào của KTNN trong tháng 02/2020, phối hợp với các đơn vị truyền thông của KTNN tiếp tục thực hiện Kế hoạch tuyên truyền vai trò Chủ tịch ASOSAI 2018-2021; thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật của KTNN theo kế hoạch.

Thanh tra KTNN: Lập kế hoạch thanh tra đợt 1 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán: Tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2020; rà soát, bổ sung, hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng chuyên môn các ngạch Kiểm toán viên, Kiểm toán viên chính; tổ chức chu đáo Hội thảo khoa học cấp Bộ “Dự án PPP và vai trò của KTNN”.

Trung tâm Tin học: Đẩy mạnh công tác xây dựng, ứng dụng và phát triển CNTT trong toàn ngành; hỗ trợ các đơn vị sử dụng các phần mềm của KTNN.

Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015; công khai các cuộc kiểm toán đạt chất lượng vàng lên Cổng thông tin điện tử của KTNN; Ban Biên tập Chuyên trang thông tin điện tử “KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021” đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật thông tin về việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN.

Văn phòng KTNN: Thực hiện các thủ tục mua sắm máy tính bảng cho KTNN; hoàn thiện hồ sơ quyết toán các dự án cải tạo, sữa chữa và nâng cấp trụ sở làm việc 111 Trần Duy Hưng; xây dựng kế hoạch xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 của KTNN; tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước của KTNN lần thứ IV.

Ban quản lý dự án ĐTXD: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án KTNN KV III, Dự án Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Dự án ĐTXD Phân hiệu đào tạo phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp, công trình Trụ sở KTNN khu vực I và Trụ sở KTNN khu vực XIII.

Ban QLDA CNTT: Đẩy mạnh triển khai các dự án CNTT; hoàn thiện chức năng của các phần mềm Hỗ trợ kiểm toán các lĩnh vực, phần mềm Quản lý hoạt động kiểm toán./.
 
Khánh Vy