Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN họp thường kỳ quý I/2020: Tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020

(sav.gov.vn) - Ngày 12/2/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy KTNN tổ chức cuộc họp thường kỳ quý I/2020. Đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, UBKT tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung chính: Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề tại Đảng bộ KTNN chuyên ngành III; Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy KTNN; Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của UBKT Đảng ủy KTNN. 

Về kết quả giám sát chuyên đề của UBKT Đảng ủy KTNN đối với Đảng bộ KTNN chuyên ngành III, dự thảo báo cáo của Đoàn giám sát cho thấy, Đoàn giám sát tập trung vào các nội dung: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Chương trình số 26-CTr/ĐUK ngày 6/10/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công tác lãnh đạo thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng các chi bộ  đảng theo Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng bộ khối các cơ quan trung ương, các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Đảng ủy KTNN về sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ KTNN.

Báo cáo đã đánh giá về những kết quả đạt được cũng như một số mặt còn tổn tại trong hoạt động của Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành III nói chung và 7 chi bộ trực thuộc nói riêng. Báo cáo cũng đưa ra các đề xuất, kiến nghị đối với Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành III, nhằm tiếp tục phát huy những ưu điểm và kết quả đạt được của Đảng bộ trong thời gian tới.

Về Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy KTNN, theo báo cáo của đồng chí Hoàng Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm chuyên trách UBKT Đảng ủy KTNN, căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy KTNN được ban hành ngày 31/1/2020, Đảng ủy KTNN sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất.

Các tổ chức đảng được kiểm tra thường xuyên là Đảng bộ KTNN khu vực V, khu vực IX và khu vực XIII. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại 3 tổ chức đảng nêu trên, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy KTNN sẽ lựa chọn từ 1-2 chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời theo Đoàn kiểm toán để tiến hành kiểm tra.

Nội dung kiểm tra đối với các đảng bộ trực thuộc tập trung vào 4 nội dung lớn được đề ra trong Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy KTNN (Chương trình): Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy KTNN về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công tác lãnh đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của KTNN về phòng chống tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán... Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2020 của đơn vị theo Chỉ thị của BTV Đảng ủy KTNN về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 và công tác lãnh đạo thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng các chi bộ đảng theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Đảng ủy KTNN về sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ KTNN.

Đối với kiểm tra các chi bộ sinh hoạt tạm thời theo Đoàn kiểm toán, tập trung vào 2 nội dung: Việc chấp hành các quy định về sinh hoạt chi bộ trước, trong và sau khi kết thúc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và công tác quản lý cán bộ, đảng viên; việc chấp hành thời gian, kỷ luật lao động, Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước của cán bộ, đảng viên trong thời gian tham gia đoàn kiểm toán.

Dự thảo Kế hoạch cũng xác định thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tại một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Công tác kiểm tra đột xuất thực hiện theo nội dung được quy định trong Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020. Thời gian triển khai các đoàn kiểm tra dự kiến được thực hiện trong tháng 4, tháng 5/2020.
 

Đồng chí Hoàng Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN báo cáo tại cuộc họp

Về thực hiện nhiệm vụ giám sát, dự thảo Kế hoạch cho thấy, Đảng ủy KTNN thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, trong giám sát chuyên đề có giám sát tổ chức đảng và giám sát đảng viên. Theo Chương trình, Đảng ủy sẽ tổ chức giám sát  Đảng bộ KTNN khu vực VIII và Đảng bộ KTNN khu vực XII; đồng thời thực hiện giám sát 2-4 đảng viên là cấp ủy, bí thư các chi bộ trực thuộc 2 tổ chức đảng được giám sát năm 2020. Thời gian tổ chức giám, sát trong quý II/2020.

Nội dung giám sát tổ chức đảng tập trung vào công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ" Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện các Chỉ thị, Công điện của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán. Bên cạnh đó là việc thực hiện trách nhiệm của cấp ủy trong việc đánh giá cán bộ, công chức trước khi quy hoạch, giới thiệu, đề nghị luân chuyển, bổ nhiệm và việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm cho cán bộ, công chức trong đơn vị và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2020 của đơn vị theo Chỉ thị của BTV Đảng ủy KTNN về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020.

Việc giám sát đảng viên tập trung vào nội dung thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên; thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đối với dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của UBKT Đảng ủy KTNN. Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, UBKT Đảng ủy KTNN sẽ tổ chức kiểm tra làm rõ và có ý kiến kết luận về các dấu hiệu vi phạm nhằm ngăn ngừa, chấn chỉnh hoặc đề xuất xử lý đối với những vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

Ngoài ra, UBKT sẽ thực hiện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra tài chính đảng của tổ chức đảng cấp dưới. Nội dung tập trung vào nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;  công tác xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc và việc chấp hành các quy định của Đảng về thu, nộp, quản lý sử dụng đảng phí của tổ chức đảng.  Thời điểm kiểm tra dự kiến được thực hiện trong quý II/2020.

Về thực hiện nhiệm vụ giám sát, UBKT Đảng ủy KTNN thực hiện giám sát thưởng xuyên và giám sát chuyên đề. Nội dung giám sát chuyên đề tập trung ở 3 nội dung chính: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy KTNN về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngăn chặn và đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ" Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của BCS đảng, Đảng ủy, Tổng KTNN về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2019, 2020 của đơn vị theo Chỉ thị của BTV Đảng ủy KTNN về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2019, 2020…

Thảo luận tại cuộc họp về các dự thảo Báo cáo và Kế hoạch được trình bày, các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo và Kế hoạch triển khai. Một số ý kiến nêu rõ về việc thành lập nhân sự các Đoàn kiểm tra, giám sát và thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảm bảo đúng quy định và tiến độ thời gian; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và Báo cáo các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện theo Chương trình. 

Kết luận cuộc họp, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy KTNN Đoàn Xuân Tiên cơ bản nhất trí với các ý kiến trao đổi tại cuộc họp, đồng thời yêu cầu các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban cũng như các ủy viên tập trung hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành III theo hướng ngắn gọn, nêu được toàn diện các nội dung được đề ra trong kế hoạch giám sát. Về 2 dự thảo Kế hoạch, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Xuân Tiên cũng trao đổi làm rõ hơn về công tác thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát cũng như cách thức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng hiệu quả./.
 
Phương Ngọc