KTNN chuyên ngành II và III tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

(sav.gov.vn) – Ngày 14/2/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN chuyên ngành II và KTNN chuyên ngành III tổ chức tập huấn: Hướng dẫn phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách Bộ, ngành ban hành theo Quyết định số 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019. Tham gia buổi tập huấn có toàn thể công chức, kiểm toán viên thuộc hai đơn vị.

Tại buổi tập huấn, ông Ngô Minh Kiểm - Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán đã phổ biến đến toàn thể công chức, Kiểm toán viên của hai đơn vị những nội dung cơ bản của Hướng dẫn phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách Bộ, ngành.

Hướng dẫn này quy định chính sách xác định trọng yếu và hướng dẫn vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quán khác ở Trung ương bao gồm cả các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh (BCNSBN) do KTNN thực hiện.

Hướng dẫn này nhằm giúp Kiểm toán viên nhà nước vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán một cách phù hợp khi lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán trong kiểm toán BCNSBN; hướng dẫn Kiểm toán viên nhà nước đưa ra ý kiến xác nhận về tính trung thực và hợp lý của BCNSBN xét trên các khía cạnh trọng yếu.

Sau phần giới thiệu những quy định chung, ông Ngô Minh Kiểm đã tập trung phổ biến 04 nội dung chính của Hướng dẫn gồm: Chính sách xác định trọng yếu kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách Bộ, ngành; Vận dụng đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán; Vận dụng đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong giai đoạn thực hiện kiểm toán; Vận dụng đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu khi hình thành ý kiến và lập báo cáo kiểm toán.

Ông Ngô Minh Kiểm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý thức học tập của các học viên và tin tưởng rằng những thông tin, kiến thức và kinh nghiệm về áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên trọng yếu, rủi ro được chia sẻ tại lớp tập huấn sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho hoạt động chuyên môn, giúp nâng cao chất lượng kiểm toán của các đơn vị.

Trước đó, ngày 12/2/2019, KTNN Chuyên ngành III đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị số 134/CT-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và hiệu lực của hoạt động kiểm toán năm 2020, tại Chỉ thị 134/CT-KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc: Tăng cường kiểm soát việc xác định phạm vi, giới hạn kiểm toán; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm định, xác minh, đối chiếu trong quá trình thực hiện kiểm toán; Nâng cao trách nhiệm giải trình và phòng chống tham nhũng trong quá trình kiểm toán; Triển khai áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán nêu cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh, gương mẫu và trách nhiệm người đứng đầu trong hoạt động kiểm toán; Cán bộ tham gia Đoàn kiểm toán phải tuân thủ tuyệt đối quy định về quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN; Thực hiện nghiêm quy định về thời gian phát hành báo cáo kiểm toán…/.

Hà Linh