Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN họp thường kỳ tháng 2/2020: Cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII

(sav.gov.vn) - Ngày 14/2/2020, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN họp phiên thường kỳ tháng 2/2020. Phiên họp tập trung thảo luận về công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên họp, BTV Đảng ủy KTNN thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Đề cương Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN, Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Về Đề cương Văn kiện Đại hội Đảng bộ KTNN trình Đại hội Đảng khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025, theo báo cáo của đồng chí Nguyễn Bá Dũng, Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể, dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị có chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới, hội nhập”. Phần thứ nhất là kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ KTNN khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: Đặc điểm tình hình; Kết quả đạt được trên các mặt công tác xây dựng Đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các nội dung trong công tác xây dựng Đảng như công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng tổ chức đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI), công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được đánh giá lồng ghép với kết quả thực hiện các Đề án thuộc Chương trình 2 về "Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Kiểm toán nhà nước trong sạch vững mạnh" theo Nghị quyết số 65-NQ/ĐU, ngày 8/4/2016 của Đảng ủy KTNN.
 
Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng báo cáo tại phiên họp

Đối với các nội dung trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung ở công tác lãnh đạo thực hiện công tác kiểm toán; công tác cán bộ; lãnh đạo hoàn thiện thể chế; lãnh đạo tăng cường công tác hợp tác quốc tế; lãnh đạo ứng dụng CNTT vào tổ chức và hoạt động của KTNN; tăng cường công tác thanh tra hoạt động công vụ; công tác thông tin-tuyên truyền; nghiên cứu khoa học và đảm bảo cơ sở vật chất…

Báo cáo cũng đưa ra những đánh giá chung về ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như bài học kinh nghiệm được rút ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.
Phần thứ hai là mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo Báo cáo đề cập tới các nội dung chính: Mục tiêu, phương hướng cũng như nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ.

Về Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020, bố cục Báo cáo dự kiến gồm các nội dung: Nêu khái quát đặc điểm, tình hình chung của Đảng ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 và đánh giá về ưu, khuyết điểm của cấp ủy trong nhiệm kỳ trên các mặt công tác.

Đối với Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN, Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội XIII của Đảng dự kiến được chia thành 3 phần với các nội dung tập trung tuyên truyền về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN: Tuyên truyền kết quả, thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Tuyên truyền các Đại hội điểm trong Đảng bộ KTNN; các nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên, người lao động vào các dự thảo; kết quả đại hội đảng các cấp…

Bên cạnh đó, dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cũng đề cập tới việc xây dựng các chuyên mục về Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Xây dựng phim phóng sự về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020; Xây dựng bộ pano ảnh tuyên truyền về hoạt động, kết quả của Đảng bộ KTNN trong nhiệm kỳ 2015-2020; Lãnh đạo KTNN, BTV Đảng ủy KTNN có bài viết đăng trên các ấn phẩm thuộc cơ quan báo chí Trung ương và KTNN…

Thời gian dự kiến triển khai các nội dung tuyên truyền được thực hiện tập trung ở Quí I, II, III/2020.

Về dự thảo Đề án nhân sự cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025, theo báo cáo của Ban Tổ chức Đảng ủy KTNN, kết cấu của dự thảo chia làm 3 phần, trong đó nội dung trọng tâm là về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu BCH, BTV Đảng ủy và UBKT Đảng ủy. Dự thảo đề án nhân sự cũng đặt ra yêu cầu công tác nhân sự BCH Đảng bộ KTNN khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 phải thực hiện đúng quy định, quy trình trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ; chú ý phát hiện những nhân tố  mới có triển vọng phát triển, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ chuyên trách công tác đảng để tham gia cấp ủy và UBKT Đảng ủy.

BCH Đảng bộ KTNN khóa VII phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có sức khỏe, có uy tín, có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025.
Về số lượng BCH Đảng bộ và BTV Đảng ủy, theo quy định, với quy mô là tổ chức đảng bộ cấp trên cơ sở với 34 tổ chức đảng trực thuộc và 1.546 đảng viên, BCH Đảng bộ KTNN có từ 27-35 đồng chí. Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, dự kiến số lượng BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy KTNN khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể là 35 đối với BCH Đảng bộ và 11 đối với BTV Đảng ủy.

Thảo luận về 3 dự thảo về Đề cương văn kiện; Kế hoạch tuyên truyền và Đề án nhân sự cấp ủy và UBKT Đảng ủy, cơ bản các ý kiến tham gia nhất trí với các nội dung được dự thảo; một số ý kiến đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu lại bố cục và cách thức phân chia nội dung của các Văn kiện Đại hội, đặc biệt là Báo cáo chính trị đảm bảo phản ánh được đầy đủ nội dung và đúng tinh thần của Báo cáo Đảng trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị bổ sung thêm một số hoạt động tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ KTNN và Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, như bổ sung thêm bài viết của các tổ chức chính trị-xã hội, bổ sung thêm các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao của các tổ chức đoàn thể chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ…

Tại phiên họp, BTV cũng nghe Tờ trình và biểu quyết thông qua nhân sự kiện toàn BCH Đảng bộ KTNN chuyên ngành VI, KTNN chuyên ngành VII nhiệm kỳ 2015-2020 và danh sách xét kết nạp cho 15 quần chúng thuộc các Đảng bộ: Vụ Tổng hợp, KTNN chuyên ngành Ia, KTNN chuyên ngành II, KTNN chuyên ngành IV, KTNN khu vực I, VIII,  IX và XIII; chuyển đảng chính thức cho 10 đảng viên dự bị thuộc Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế, Đảng bộ Vụ Tổng hợp, Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ib, chuyên ngành II và Đảng bộ các khu vực I, II, XI.

Kết luận phần thảo luận về các dự thảo trên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cơ bản đồng tình với các ý kiến của BTV đồng thời đề nghị đơn vị soạn thảo nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện các dự thảo. Về Văn kiện Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị biên tập lại chủ đề Báo cáo chính trị, cụ thể: “Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập”. Tại phần thứ nhất, nội dung kết quả đạt được biên tập thành 2 nội dung chính: Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, theo đó, nội dung nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu ở phần thứ hai cũng cần làm rõ theo bố cục này.  Về Kế hoạch tuyên truyền, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng yêu cầu các đồng chí trong BTV có các bài viết theo từng lĩnh vực để đăng tải trên một số cơ quan báo chí Trung ương và KTNN; đồng thời đề nghị Tiểu ban Tuyên truyền tham mưu Đảng ủy phát động, tổ chức giải viết về Đảng, về Ngành KTNN tạo phong trào thi đua nhằm khơi dậy lý tưởng, lòng yêu  ngành, yêu nghề của mỗi cán bộ, đảng viên. Đối với công tác nhân sự, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu bám sát quy hoạch, coi trọng tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu và triển khai thực hiện đúng quy trình.../.

Phương Vân