Kiểm toán nhà nước tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

(sav.gov.vn) - Ngày 24/7/2021, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh có công điện số 783 /CĐ-KTNN, gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội và các địa phương trên cả nước, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố từ 06h00 ngày 24/7/2021. Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc KTNN thực hiện ngay các nội dung sau đây:

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1369/CT-KTNN ngày 16/7/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 752/CĐ-KTNN ngày 19/7/2021 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của từng địa phương.

Thủ trưởng các đơn vị có trụ sở tại thành phố Hà Nội bố trí cho công chức, viên chức và người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như: Trực cơ quan, xử lý tài liệu mật; trực phục vụ các cuộc họp của Quốc hội, Chính phủ, các hoạt động chính trị cấp Nhà nước trên địa bàn và các nhiệm vụ cấp thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại cơ quan. Giao Văn phòng KTNN chỉ đạo Ban quản lý dự án tổ chức triển khai các dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng quy định tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021.

Thủ trưởng các đơn vị có trụ sở ngoài thành phố Hà Nội căn cứ quy định về phòng chống dịch của Trung ương và địa phương áp dụng trên địa bàn và các quy định của KTNN tại Chỉ thị số 1369/CT-KTNN; Công điện số 752/CĐ-KTNN và Công điện này để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Các Đoàn kiểm toán khi di chuyển giữa các địa bàn công tác hoặc cư trú phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định của địa phương tại thời điểm di chuyển.

Yêu cầu công chức, viên chức và người lao động của KTNN nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm, tuân thủ tuyệt đối các quy định về phòng chống dịch; tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cộng đồng và chính quyền địa phương nơi cư trú kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các quy định tại Công điện này và báo cáo thường xuyên cho Lãnh đạo KTNN phụ trách về tình hình triển khai phòng, chống dịch Covid-19; chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức và người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch./.

Khánh Vy