Kiểm toán nhà nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19

(sav.gov.vn) - Ngày 23/9/2021, Kiểm toán nhà nước (KTNN) ban hành Kế hoạch số 1001/KH-KTNN về việc Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Kiểm toán nhà nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Theo đó, KTNN sẽ tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên mọi lĩnh vực để đẩy lùi dịch bệnh. Tổ chức phong trào thi đua nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và tinh thần quốc tế cao đẹp; động viên, lôi cuốn các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị và người thân tích cực chủ động tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19.

Phong trào thi đua phải được triển khai đồng bộ, sâu rộng, thường xuyên, liên tục, thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày của từng cá nhân, tập thể trên mọi lĩnh vực công tác đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Về nội dung thi đua, Kế hoạch nêu: Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức hưởng ứng, phát động, triển khai phong trào thi đua “Kiểm toán nhà nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” nhằm đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh với các nội dung chủ yếu sau:

Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của KTNN về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. 

Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thông tin khách quan, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19, thông qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu, tin tưởng và chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19.

Tổ chức, phát động các phong trào, chiến dịch thi đua đặc biệt bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành và của cơ quan, đơn vị, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình thực tiễn. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong mọi mặt hoạt động của KTNN để nâng cao hiệu quả công tác.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1369/CT-KTNN ngày 16/7/2021 của Tổng KTNN về tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVD-19; tăng cường rà soát, hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật để quản lý, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kiểm toán, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; tháo gỡ những khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 gây ra; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời đề xuất các phương án đảm bảo điều kiện ăn ở, đi lại và an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả đối với các nhiệm vụ về cải cách hành chính, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các mặt công tác trọng tâm của KTNN. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của KTNN, các đơn vị vừa đáp ứng nhiệm vụ, kế hoạch trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, không để gián đoạn hoạt động của đơn vị, đặc biệt đối với những nhiệm vụ, công việc có thời hạn đồng thời tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN dù ở cương vị hay vị trí công tác nào cũng cần phải xác định rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và nâng cao nhận thức cũng như ý thức chấp hành pháp luật trong thực thi nhiệm vụ.

Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN, các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và những quy định của Bộ Y tế; xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch COVID-19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị; thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Tập trung phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác năm của KTNN, của từng cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm triệt để, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị.

Để thực hiện tốt được các nội dung phong trào thi đua đề ra, Kiểm toán nhà nước cũng đưa ra những giải pháp thực hiện.

Cụ thểThủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể của đơn vị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực và khả năng cho công tác phòng, chống dịch. Phát động, triển khai phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, quyết tâm cao hơn nữa trong hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, thi đua thực hiện “mục tiêu kép” vừa thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống đại dịch.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN chấp hành tốt các quy định của chính quyền các cấp; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ’, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phươnglà một pháo đài chống dịch”. Năng động, sáng tạo, theo dõi sát diễn biến trong nước và quốc tế, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo, đề xuất các phương án, kịch bản ứng phó, các giải pháp tổng thể, đồng bộ, chủ động chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương, hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực được giao để phòng, chống đại dịch hiệu quả.

Báo Kiểm toán, Tạp chí nghiên cứu Khoa học KTNN và Cổng thông tin điện tử KTNN phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin một cách kịp thời, chính xác, hiệu quả về tình hình và các biện pháp phòng, chống đại dịch. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, mở các chuyên trang, chuyên mục biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch, tạo sức lan tỏa rộng khắp, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin tất thắng vào “cuộc chiến” chống đại dịch của đất nước. Kịp thời tuyên truyền, ngăn chặn để xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị trực thuộc KTNN phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Chủ động biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tham gia hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch và các tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia tuyên truyền cổ vũ, động viên, trợ giúp hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch.

Về đối tượng, hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng, Kế hoạch nêu rõ: Đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn xét khen thưởng và hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện theo quy định tại Công văn số 618/KTNN-VP ngày 16/6/2021 của Kiểm toán nhà nước về việc hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống COVID-19 và các văn bản hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương./.

Đinh Trang