Kiểm toán nhà nước chuẩn bị Họp báo công bố Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021, Báo cáo kiểm toán chuyên đề “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ”

(sav.gov.vn) – Sáng ngày 16/6/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội, Lãnh đạo KTNN tổ chức họp với lãnh đạo các đơn vị tham mưu, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành và khu vực về  việc chuẩn bị tổ chức Họp báo công bố: Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021; Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN năm 2020; Báo cáo kiểm toán chuyên đề “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ” của KTNN.

Căn cứ quy định tại khoản 10, Điều 10 Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13, KTNN có nhiệm vụ tổ chức công bố công khai Báo cáo kiểm toán; Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm; Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Căn cứ quy định tại Điều 41 Luật Báo chí số 103/2016/QH13 về việc KTNN phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí theo quy định. Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-KTNN ngày 8/9/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN. Theo đó, vào ngày 1/7/2022, KTNN dự kiến sẽ tổ chức Họp báo công bố Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021; Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN năm 2020; Báo cáo kiểm toán chuyên đề “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ” của KTNN.

Theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa và Hà Thị Mỹ Dung sẽ đồng chủ trì Họp báo. Khách mời Họp báo có: Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; đại diện Lãnh đạo Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

Tham dự Họp báo có Lãnh đạo KTNN, các Vụ tham mưu, KTNN chuyên ngành và khu vực trực thuộc KTNN, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Lãnh đạo KTNN giao Vụ Tổng hợp tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021 đã phát hành xây dựng Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2021; KTNN chuyên ngành III tổng hợp kết quả kiểm toán chuyên đề “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 và các chính sách hỗ trợ” đã phát hành xây dựng báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán của chuyên đề. Vụ Tổng hợp có trách nhiệm tổng hợp tài liệu, trình Lãnh đạo KTNN, Lãnh đạo KTNN chủ trì họp báo phê duyệt trình bày tại buổi Họp báo. Thủ trưởng các đơn vị tham mưu, Kiểm toán trưởng KTNN các chuyên ngành, khu vực chuẩn bị các tài liệu cần thiết tham gia Họp báo và trả lời báo, đài về các nội dung liên qua khi được Chủ trì Họp báo phân công./.

Khánh Vy