Phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong, gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

(sav.gov.vn) - Ngày 21/9/2022, tại Hà Nội, Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên thường trực Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; đồng chí Lê Đình Thăng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã tiến hành với 02 nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
 
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nhàn, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể cho biết, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2022.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nhàn, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể trình bày báo cáo tại Đại hội

 Trong công tác xây dựng đảng, Chi ủy luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là quan trọng và xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là đối với công tác chuyên trách, tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy KTNN. Chi ủy luôn tạo điều kiện mọi mặt để toàn thể đảng viên tham gia đầy đủ các hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng do cấp trên tổ chức, qua đó nâng cao trình độ và nhận thức chính trị cho đội ngũ đảng viên.
Chi bộ đã phổ biến, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; đồng thời xây dựng Chương trình công tác toàn khóa, hàng năm của Chi bộ để tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy KTNN, Chi ủy đã cụ thể hóa thành các văn bản, kế hoạch, chương trình hành động…phổ biến quán triệt đến toàn thể đảng viên nghiên cứu, nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết nhằm thống nhất trong tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.
 
Chi bộ thường xuyên giáo dục đảng viên, công chức giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ; giữ gìn lỷ luật phát ngôn, bảo mật công tác. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần quan trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ; khích lệ tinh thần làm việc, ý thức chấp hành kỷ luật công chức, yên tâm công tác.

Chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ triển khai thực nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 100% đảng viên, công chức đã xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đảng viên, công chức nhận thức sâu sắc hơn, gương mẫu trong rèn luyện chính trị đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác.
 
Chất lượng sinh hoạt Chi bộ được quan tâm, nâng cao hơn theo hướng duy trì sinh hoạt thường xuyên và gắn với nhiệm vụ chính trị để xây dựng chủ đề sinh hoạt. Qua sinh hoạt, toàn thể đảng viên đã nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, thẳng thắn phê bình, góp ý trong sinh hoạt Chi bộ.
 
Bên cạnh đó, Chi ủy cũng thường xuyên quan tâm đến công tác đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; tăng cường đổi mới công tác dân vận; nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với hoạt động của các tổ chức đoàn thể; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ, tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đề cao vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu cấp ủy.
 
Đồng chí Lê Đình Thăng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN phát biểu chỉ đạo Đại hội


Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ, Chi ủy đã chủ động phối hợp với lãnh đạo Văn phòng thực hiện công tác tham mưu, giúp việc Ban cán sự Đảng KTNN xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, xây dựng các nghị quyết nhằm cụ thể hoá chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào hoạt động của KTNN; giúp Ban cán sự Đảng KTNN thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chuẩn bị tốt nội dung công việc theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng KTNN; tham mưu công tác kiểm điểm, đánh giá của Ban cán sự và các thành viên Ban cán sự. Đáng chú ý, đơn vị đã tham mưu giúp Ban cán sự Đảng KTNN phục vụ nhiều đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị và các cơ quan Trung ương.
 
Ngoài ra, Chi ủy lãnh đạo Văn phòng tham mưu giúp Đảng ủy KTNN triển khai thực hiện có hiệu quả 04 Nghị quyết về 03 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ KTNN; tham mưu, ban hành Chỉ thị, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm.
 
Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy lãnh đạo Văn phòng phối hợp Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu, giúp Ban thường vụ Đảng ủy KTNN triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hàng năm xây dựng các hướng dẫn chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05-TC/TW; hàng tháng tham mưu Đảng ủy KTNN ban hành hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 01 lần. Phối hợp Ban tổ chức Đảng ủy kịp thời tham mưu củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; làm tốt công tác thẩm định hồ sơ phát triển đảng, cụ thể: tham mưu kết nạp đảng cho 180 quần chúng, chuyển đảng chính thức cho 208 đảng viên dự bị; tham mưu thành lập 258 chi bộ sinh hoạt đảng tạm thời đối với đoàn kiểm toán; đặc biệt là thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ KTNN và 32 đảng bộ, chi bộ trực thuộc; tham mưu việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, xét thi đua khen thưởng hàng năm…

Bám sát mục tiêu, kế hoạch công tác của Đảng ủy KTNN và của Ngành, Chi ủy chủ động tham mưu Đảng ủy KTNN chỉ đạo BCH Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên KTNN tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới căn bản nội dung, phương thức hoạt động; củng cố, kiện toàn các tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy KTNN, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể phát biểu tại Đại hội

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã đề ra mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ 2022-2025 là: Xây dựng Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp”, đáp ứng yêu cầu tham mưu, giúp việc Ban cán sự, Đảng ủy KTNN và các tổ chức đoàn thể KTNN trong giai đoạn mới. Theo đó, một số chỉ tiêu cụ thể được xác định, gồm: Hàng năm, 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương và nghị quyết của Đảng bộ KTNN; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 25% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Chi bộ đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”...
 
Đề đạt được mục tiêu đề ra, Báo cáo chính trị cũng nêu một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới: Tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các nghị quyết của Đảng cấp trên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy; nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giúp Ban cán sự xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; xây dựng các Nghị quyết nhằm cụ thể hoá chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào hoạt động của KTNN; tham mưu Đảng ủy KTNN xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Quang cảnh Đại hội

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Đình Thăng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN bày tỏ nhất trí với Báo các chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí đánh giá cao công tác tham mưu cho Đảng ủy KTNN trong việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ngày càng chất lượng, hiệu quả, thực chất hơn góp phần đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Đồng chí nhấn mạnh, sự tham mưu của Chi bộ để Đảng ủy KTNN triển khai thực hiện có hiệu quả 04 Nghị quyết về 03 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ KTNN là rất kịp thời, rất đúng và rất trúng. Bên cạnh đó, đống chí cũng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Chi bộ trong tham mưu, giúp việc Ban cán sự Đảng và Công đoàn KTNN, đặc biệt trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch của Ban cán sự đảng, trong việc chuẩn bị báo cáo và tiếp các Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương, các Ban đảng Trung ương.
 
Về phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí Lê Đình Thăng yêu cầu, cấp ủy, Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tích cực tham mưu Đảng ủy KTNN, Ban cán sự đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, cần tăng cường hơn sự nắm bắt toàn diện các mặt công tác đảng và công tác đoàn thể; tăng cường biên chế cho đơn vị trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng nặng nề.
 
Thay mặt Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Lê Đình Thăng và hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu để nhiệm kỳ tới Chi bộ đạt được kết quả toàn diện hơn trên các mặt công tác.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu cấp ủy gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường được tín nhiệm bầu là Bí thư Chi bộ Văn Phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2020-2022./.

Hà Linh 

Một số hình ảnh tại Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2022-2025