Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Kiểm toán nhà nước  

(sav.gov.vn) - Mới đây, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã ký ban hành kế hoạch số 269/KH-KTNN về “Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Kiểm toán nhà nước”.

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Kiểm toán nhà nước” được Tổng kiểm toán nhà nước ban hành nhằm tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị của Kiểm toán nhà nước (KTNN) trong việc chỉ đạo, phổ biến và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tại Phiên họp thứ 23 ngày 12/01/2023; Kế hoạch số 13-KH/BCĐTW ngày 26/01/2022 của Ban Chỉ đạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ban cán sự đảng KTNN trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) gắn với tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, TC.

Đặc biệt “Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Kiểm toán nhà nước” nhằm xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức KTNN, tạo chuyển biến rõ rệt trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán của KTNN; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, Kiểm toán viên nhà nước (KTVNN), viên chức và người lao động của KTNN độc lập, khách quan, kỷ cương và liêm chính.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ Tổng Kiểm toán nhà nước - Thành viên Ban Chỉ đạo được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện với các thành viên theo sự phân công của Ban Chỉ đạo.

Làm căn cứ để các đơn vị trực thuộc KTNN tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ về PCTN, TC; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc KTNN trong việc giúp Tổng Kiểm toán nhà nước thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC và các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; cụ thể hóa các nội dung, giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, đảm bảo mọi hoạt động của đơn vị đều công khai, minh bạch; góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành KTNN trong công tác PCTN, TC; đồng thời, xác định việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Kết hợp chặt chẽ công tác PCTN, TC thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN và công tác PCTN, TC trong hoạt động của KTNN.
 
“Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Kiểm toán nhà nước” nêu các nhiệm vụ trọng tâm:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng về công tác PCTN, TC. Quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng; các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về PCTN, TC; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 23; Kế hoạch số 13-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII; Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; Nghị quyết liên tịch số 21/NQLTBCSĐ-ĐU ngày 03/02/2023 của Ban cán sự đảng và Đảng ủy KTNN về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023; công điện, chỉ thị và chỉ đạo của Ban cán sự đảng KTNN và của Tổng Kiểm toán nhà nước…

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, KTVNN với phương châm hành động “Chất lượng và đạo đức công vụ”, trong đó đặc biệt quan tâm đến văn hóa ứng xử, đạo đức, trách nhiệm, nêu gương và lòng tự tôn nghề nghiệp cho đội ngũ KTVNN; chấp hành, tuân thủ tuyệt đối quy định về Quy tắc ứng xử của KTVNN, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước; tăng cường quán triệt, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc nắm bắt tình hình, theo dõi, kiểm tra và giám sát ở tất cả các cấp quản lý; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Thủ trưởng đơn vị, Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, KTVNN trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1346/CT-KTNN ngày 28/10/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh PCTN, TC trong thực thi công vụ; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW 4 khóa XII, XIII về tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.
 
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để cụ thể hóa Hiến pháp, Luật KTNN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN cho phù hợp nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả cho hoạt động của KTNN và công tác PCTN, TC, như: Triển khai có hiệu quả Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN; xây dựng hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN; rà soát, sửa đổi, bổ sung Hệ thống chuẩn mực KTNN; Quy trình kiểm toán của KTNN; Danh mục hồ sơ kiểm toán, chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán; Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán…

Tiếp tục phối hợp có hiệu quả đối với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện thể chế về kiểm soát quyền lực để PCTN, TC trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; xây dựng và ban hành đầy đủ hướng dẫn kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán mới, các chuyên đề kiểm toán lớn, phạm vi toàn ngành; quy trình trình ý kiến của KTNN để Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm quốc gia...  
 
Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2023 theo Quyết định số 1482/QĐ-KTNN ngày 02/12/2022 và Kế hoạch kiểm toán trung hạn giai đoạn 2023-2025 theo Kế hoạch số 1432/KH-KTNN ngày 30/12/2022 đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng trên tinh thần đổi mới toàn diện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), công nghệ cao vào hoạt động kiểm toán; trong đó đẩy mạnh kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước tại các Bộ, ngành, địa phương; tăng cường kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, một số Chuyên đề giám sát của Quốc hội và tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Tập trung kiểm toán đánh giá hiệu lực, hiệu quả cơ chế, chính sách, đặc biệt là chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách có ảnh hưởng rộng, lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, nhằm phát hiện các bất cập, vướng mắc để kiến nghị với Đảng, Nhà nước hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật đảm bảo chặt chẽ, tăng cường pháp chế, kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính công, tài sản công, bịt lỗ hổng cơ chế, chính sách nhằm ngăn ngừa thất thoát, lãng phí, tham nhũng. 

Tập trung công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN theo quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo công khai tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đối với các đơn vị được kiểm toán và các cơ quan khác có liên quan theo quy định; rà soát toàn bộ các kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng, làm rõ nguyên nhân chưa thực hiện nhất là kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán; trường hợp kiến nghị kiểm toán chưa đảm bảo đầy đủ căn cứ, kịp thời điều chỉnh lại; trường hợp kiến nghị đảm bảo đủ căn cứ song đơn vị chưa thực hiện, định kỳ có văn bản đôn đốc thực hiện, trong đó nêu rõ thời hạn thực hiện và thời hạn báo cáo kết quả thực hiện về KTNN; đồng thời có giải pháp xử lý thực hiện dứt điểm các kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng.

Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa KTNN với các cơ quan có chức năng đấu tranh PCTN, TC nhất là các cơ quan tố tụng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi tham nhũng, tiêu cực do KTNN phát hiện và kiến nghị xử lý thông qua hoạt động kiểm toán. Đồng thời tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương nhằm giúp các đơn vị được kiểm toán nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, điều hành tài chính công, tài sản công.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và công tác tổ chức cán bộ, cụ thể:
 
Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán thực hiện tự kiểm tra, rà soát các BCKT của KTNN đã phát hành có liên quan đến các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo hoặc Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý sau khi được KTNN gửi danh sách; đề xuất xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan (nếu có) theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 4 của Ban chỉ đạo về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế, tiêu cực trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, kiểm soát quyền lực, kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong thực thi công vụ và trong nội bộ KTNN. Phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm soát của KTNN trong hoạt động kiểm toán nói riêng và toàn bộ hoạt động của cơ quan KTNN nói chung.

Tăng cường thanh tra công vụ về chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước, chấp hành quy định về đạo đức công vụ, việc thực hiện Chuẩn mực kiểm toán, các quy trình, hướng dẫn kiểm toán thuộc từng lĩnh vực, chuyên đề…

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; phát hiện, biểu dương kịp thời các đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và kiểm toán viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần gương mẫu, phát huy sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những hành vi tham nhũng, tiêu cực; lựa chọn, bố trí những công chức có phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn để đảm nhiệm các vị trí công tác, nhất là vị trí Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán; không bố trí tham gia đoàn kiểm toán đối với những công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát phạm vi, giới hạn kiểm toán; xử lý nghiêm trường hợp kiểm tra, kiểm toán, đối chiếu ngoài phạm vi, giới hạn theo Kế hoạch kiểm toán và Kế hoạch kiểm tra đối chiếu được duyệt; nâng cao trách nhiệm giải trình và PCTN, TC trong quá trình kiểm toán…

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chủ đề/cuộc kiểm toán có quy mô lớn, địa bàn rộng, dư luận xã hội quan tâm; xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Công khai kết quả kiểm toán theo quy định.
Đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với đảng viên, công chức, viên chức KTNN theo Nghị Quyết 36-NQ/BCSĐ ngày 06/7/2017 của Ban cán sự đảng KTNN.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ KTVNN đảm bảo “pháp luật nắm chắc, nghiệp vụ tinh thông, động cơ trong sáng”, hiểu biết kiến thức pháp luật về tố tụng, hình sự, dân sự nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.
 
Về xử lý các sai phạm có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước giao các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán trong quá trình kiểm toán nếu phát hiện các vi phạm có dấu hiệu tội phạm, Thủ trưởng đơn vị phải kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước để chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm toán; nếu phát hiện các vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Thủ trưởng đơn vị phải thu thập đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước báo cáo cấp có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của Đảng.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước giao các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch PCTN, TC năm 2023 của KTNN và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc, thời gian thực hiện được giao. Các cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị trực thuộc KTNN phải chủ động tích cực, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong PCTN, TC; luôn xác định PCTN, TC là nhiệm vụ trọng tâm và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục; mạnh dạn phê bình, tự phê bình và kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN căn cứ chức năng, nhiệm vụ,  tình hình thực tế của đơn vị và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch cụ thể của đơn vị. Xác định rõ các lĩnh vực, các khâu dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị mình để có nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm có hiệu quả trong phòng, ngừa tham nhũng, chống tiêu cực.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước giao Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này trong Báo cáo công tác PCTN, TC định kỳ và hàng năm của KTNN./.
 
Khánh Vy