Kiểm toán nhà nước sơ kết thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023

(sav.gov.vn) - Sáng 19/5/2023, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn, KTNN tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường; đại diện các Ban tham mưu của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về phía KTNN có sự tham dự của các đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Phó Bí thư Đảng ủy KTNN Nguyễn Tuấn Anh; Lãnh đạo KTNN và 362 đại biểu của các đơn vị trực thuộc KTNN.

Hội nghị nghe Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN Lê Đình Thăng báo cáo tóm tắt sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023.

Báo cáo nêu rõ, thực hiện Kết luận 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01), Đảng ủy KTNN đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 234-KH/ĐU ngày 15/10/2021 thực hiện Kết luận số 01 trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, của từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động…

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTG ngày 30/9/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy KTNN đã xây dựng và ban hành Công văn số 235-CV/ĐU ngày 15/10/2021 của Đảng ủy KTNN xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hàng năm. Năm 2022, Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 341-KH/ĐU ngày 25/2/2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và Chuyên đề năm 2022 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ, uy tín hình ảnh và lòng tự tôn nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan”; năm 2023 ban hành Kế hoạch số 536-KH/ĐU ngày 29/12/2022 của Đảng ủy KTNN về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề năm 2023 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ, uy tín hình ảnh và lòng tự tôn nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan”; ban hành kế hoạch và tổ chức thành công Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 (khóa XIII), ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ và toàn diện về nội dung cơ bản của Nghị quyết; cấp ủy các đơn vị đã hoàn thành việc quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 (khóa XIII) theo đúng chương trình, kế hoạch của Đảng ủy KTNN...

Hàng tháng, Đảng ủy tiếp tục hướng dẫn, gợi ý nội dung sinh hoạt chi bộ, trong đó luôn bám sát nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); quy định Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán; tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ và các chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và tăng cường công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của cấp ủy và tổ chức đảng, đoàn thể và mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động…
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Báo cáo cũng đã tập trung đánh giá cụ thể các kết quả thực hiện trên 06 nội dung:

Kết quả tổ chức tuyên truyền, quán triệt, nghiên cứu, học Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề toàn khóa, hằng năm; kết quả việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo của tập thể, cá nhân.
 
Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể các cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Báo cáo cũng đưa ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới:

Tiếp tục bám sát các văn bản hướng dẫn, quy định của Trung ương, của Đảng ủy khối cơ quan Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, tới từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động của KTNN để tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và quyết tâm chính trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là một biện pháp cơ bản, thường xuyên, lâu dài để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của công chức, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu gắn việc với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và là tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên, công chức hàng năm.

Các cấp ủy cần linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt thông qua: Cổng Thông tin điện tử KTNN, Báo Kiểm toán, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 1346-CT/KTNN ngày 28/10/2022 của Kiểm toán nhà nước về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại các cơ sở Đảng trực thuộc để kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém nhất là những yếu kém về nhận thức của cán bộ, đảng viên; ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng nghe tham luận của một số đơn vị, cá nhân trong Ngành, tập trung vào các nội dung: Thực hiện các giải pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của đảng viên, Kiểm toán viên; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nâng cao chất lượng đạo đức công vụ của Kiểm toán viên nhà nước; Các giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
 
Phó Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường đánh giá cao những kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ KTNN giai đoạn 2021-2023. “Những kết quả này đã trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Kiểm toán viên nhà nước có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, văn hóa ứng xử và chuyên môn nghiệp vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn Đảng bộ.” - Phó Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu.

Phó Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng, trong thời gian tới, Đảng bộ KTNN cần tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục nâng cao và thống nhất nhận thức cho cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác; Tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của các từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; Tổ chức thực hiện Kết luận số 01 phải gắn với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; coi trọng việc sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh việc học tập và làm theo gương Bác là hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh hiện tại khi mặt trái của kinh tế thị trường đang tác động đến một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, dẫn đến suy thoái về tư tưởng, đạo đức chính trị. Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05 nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy KTNN chỉ đạo, trong thời gian tới, toàn Ngành thực hiện phong trào thiết thực và hiệu quả gắn với ba nội dung: “học tập-làm theo-nêu gương.” Theo đó, việc học tập phải trở thành nhu cầu “thiết yếu,” thường xuyên và liên tục. Để từ đó, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm nhuần, thấm đẫm trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Trên cơ sở đó, các cá nhân, tổ chức cần có ý thức làm theo; nhất là với vị trí đặc biệt của ngành Kiểm toán Nhà nước, quá trình thực hiện cần có kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể, gắn với các nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt khác, các kế hoạch học tập phải gắn với chất lượng và đạo đức công vụ. Cụ thể, việc học tập “cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” cũng giống như trau dồi phẩm chất của kiểm toán viên là “chăm chỉ, tỉ mỉ, trung thực và nhạy bén.”
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn và Phó Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường tặng bằng các cá nhân của KTNN đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn và Phó Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường tặng bằng các tập thể của KTNN đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Tại Hội nghị, KTNN cũng công bố Quyết định khen thưởng cho 11 tập thể và 17 cá nhân của KTNN đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023; Trao Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 -  2023./.
 
Ngọc Bích