Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công

(sav.gov.vn) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BNV quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN) thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Thông tư số 07/2023/TT-BNV gồm 03 chương 09 điều quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng CBCCVC, bao gồm: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nội vụ; bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ngành, lĩnh vực Nội vụ.

Thông tư quy định đối tượng áp dụng sau: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao chọn bên cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng CBCCVC; các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhận nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng CBCCVC.

Nội dung đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng CBCCVC được thực hiện ở 6 nội dung: Chương trình, tài liệu; học viên; giảng viên; cơ sở vật chất và các hoạt động hỗ trợ; khóa bồi dưỡng; hiệu quả bồi dưỡng.

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng CBCCVC được quy định tại Phụ lục kèm theo thông tư này, cụ thể gồm 6 nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí đánh giá về chương trình, tài liệu bồi dưỡng; nhóm tiêu chí đánh giá về học viên; nhóm tiêu chí đánh giá về giảng viên; nhóm tiêu chí đánh giá về cơ sở vật chất và các hoạt động hỗ trợ; nhóm tiêu chí đánh giá về khóa bồi dưỡng; nhóm tiêu chí đánh giá về hiệu quả bồi dưỡng.

Việc đánh giá chất lượng dịch vụ được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí đánh giá nêu tại thông tư này theo phương thức chấm điểm, thang điểm 100. Chất lượng dịch vụ được đánh giá theo các mức: Tốt: Tổng điểm đạt từ 70 điểm đến dưới 80 điểm; Đạt: Tổng điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm; Không đạt: Tổng điểm dưới 50 điểm.

Việc nghiệm thu khối lượng, chất lượng, thanh toán dịch vụ được quy định trong thông tư như sau: Khi chất lượng dịch vụ được đánh giá từ mức đạt trở lên, sẽ được nghiệm thu, thanh toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật. Chất lượng dịch vụ được đánh giá ở mức tốt là một trong các căn cứ để cơ quan đặt hàng xem xét, ưu tiên lựa chọn đơn vị cung ứng khi triển khai các dịch vụ tương tự theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Người đứng đầu cơ quan đặt hàng trình cấp có thẩm quyền thành lập Hội đồng đánh giá chất lượng dịch vụ để xác định mức độ đạt được làm cơ sở thực hiện nghiệm thu khối lượng, chất lượng và thanh toán dịch vụ. Hội đồng đánh giá chất lượng dịch vụ có số thành viên là số lẻ và có ít nhất 05 thành viên bao gồm: Chủ tịch là người đứng đầu cơ quan đặt hàng; 01 Phó Chủ tịch là cấp phó của người đứng đầu cơ quan đặt hàng; các thành viên là đại diện các đơn vị liên quan và chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; 01 thư ký Hội đồng.

Hội đồng đánh giá chất lượng dịch vụ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận thống nhất. Kết quả khảo sát thu được từ các phiếu đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCVC (nếu có) là cơ sở để Hội đồng xem xét đánh giá chất lượng dịch vụ.

Đơn vị cung ứng lập, quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành về tạm ứng, quản lý, sử dụng NSNN.

Thông tư cũng quy định về phương thức đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, theo đó đánh giá định lượng bằng chấm điểm trên cơ sở trọng số, mức đánh giá và tổng hợp điểm đánh giá theo mỗi tiêu chí, nhóm tiêu chí đánh giá.

Điểm đánh giá cho mỗi nhóm tiêu chí được xác định trên cơ sở tổng điểm đánh giá của các tiêu chí thành phần trong nhóm. Điểm đánh giá cuối cùng là tổng cộng điểm đánh giá của tất cả các nhóm tiêu chí đánh giá sau khi đã hiệu chỉnh theo trọng số tương ứng của mỗi tiêu chí.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023./.

Phương Ngọc