Đảng ủy Kiểm toán nhà nước phát động hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

(sav.gov.vn) - Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, năm 2023, Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc chỉ đạo, phát động đảng viên, quần chúng tích cực hưởng ứng Giải, coi đây là việc làm thiết thực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/ BTCTW ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc Tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII năm 2023, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, tại công văn số 656-CV/ĐU, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN yêu cầu cấp ủy các đơn vị tiếp tục chỉ đạo, phát động cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia viết bài về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức-cán bộ; tuyên giáo; kiểm tra; dân vận; đối ngoại và phòng, chống tham nhũng.

Trọng tâm các bài viết là những kết quả bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là thể chế hóa, cụ thể hóa thành Luật và các văn bản dưới Luật; xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ Trung ương tới cơ sở.

Phản ánh những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá tình hình, triển vọng triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát hiện những “điểm nghẽn” hoặc dự báo những khó khăn, bất cập trong thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; từ đó hiến kế các giải pháp cho Đảng, Chính phủ, các cấp ủy, chính quyền có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, các tác giả cũng xây dựng bài viết nhằm chuyển tải nội dung về tình hình, kết quả nổi bật và những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm” với phương pháp đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Những thành tựu căn bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết 21 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII).

Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

Các bài viết tham dự Giải Búa liềm vàng gửi về Đảng uỷ KTNN (qua Văn phòng Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể ) trước ngày 30/9/2023 để tổng hợp, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.

Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN giao Chi bộ Báo Kiểm toán, Đảng bộ Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tăng cường đăng bài về công tác xây dựng Đảng; Đảng bộ bộ phận Văn phòng KTNN chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử KTNN mở chuyên mục hưởng ứng Giải Búa Liềm vàng để đăng các bài viết của cán bộ, đảng viên trong toàn Ngành.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN chủ trì, phối hợp với Chi bộ Báo Kiểm toán tổ chức đánh giá, chọn lọc bài viết hay, có chất lượng, đủ điều kiện gửi tham dự Giải trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Giải Búa liềm vàng, lần thứ VIII – năm 2023 do Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đồng chủ trì tổ chức. Tạp chí Xây dựng Đảng thuộc Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan Thường trực Giải.

Ngoài việc tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng; Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc; vinh danh nhà báo có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và biểu dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.../.

Phương Ngọc