Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(sav.gov.vn) - Mới đây, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Nguyễn Tuấn Anh đã ký Quyết định số 392/QĐ-KTNN ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2024. Chương trình áp dụng tại các đơn vị trực thuộc KTNN, gồm: các đơn vị dự toán thuộc KTNN, khối cơ quan KTNN, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN.


Theo Chương trình, KTNN sẽ thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong lĩnh vực KTNN; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN trong công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao và trong cuộc sống hàng ngày, tạo chuyển biến thực chất hơn trong nhận thức và hành động về THTK, CLP.

Ngoài ra, thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc THTK, CLP tại các đơn vị được kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

Các nhiệm vụ trọng tâm

KTNN phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ năm 2024; tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chất lượng các hoạt động theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) đảm bảo đúng tiến độ.

Cụ thể, tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2024 đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng trên tinh thần đổi mới toàn diện, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục coi trọng, đề cao đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử, trách nhiệm và lòng tự tôn nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, Kiểm toán viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm cán bộ, Kiểm toán viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; thực hiện có hiệu quả công tác KSCLKT, thanh tra, kiểm tra của từng cấp quản lý; tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý sai phạm.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của KTNN, trọng tâm là: rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật KTNN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN, Hệ thống Chuẩn mực KTNN, Hệ thống mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán đảm bảo gọn, giảm thiểu thủ tục hành chính song vẫn đáp ứng tốt yêu cầu quản lý; nâng cao chất lượng xây dựng các đề cương hướng dẫn kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán mới để triển khai thống nhất trong toàn ngành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong hoạt động của ngành; có chính sách tuyển dụng, đãi ngộ để thu hút nhân tài; thực hiện hợp lý công tác luân chuyển cán bộ theo quy định; xử lý nghiêm kiểm toán viên không tuân thủ đầy đủ Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước, Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn KTNN, Chuẩn mực Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, có hành vi tiêu cực, sách nhiễu, gây khó khăn cho đơn vị được kiểm toán, bỏ sót, cố tình làm sai lệch hoặc giảm bớt kết quả kiểm toán.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách. Phấn đấu cân đối nguồn lực để thực hiện việc cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo các Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII). Quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu THTK, CLP theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, hạn chế tối đa việc hủy dự toán và chuyển nguồn sang năm sau.

Đẩy mạnh phân bổ, triến khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo thiết thực, đúng nhu cầu người học; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa công vụ gắn với phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ KTNN vừa hồng vừa chuyên, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ.

Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối trong các đơn vị hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, xác định đây là nhiệm vụ, giải pháp căn bản để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết của Quốc hội.

Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò quan trọng của KTNN Việt Nam trong ASOSAI và INTOSAI; tăng cường năng lực hội nhập qua việc hoàn thành tốt vai trò thành viên Ban Điều hành ASOSAI, ứng cử thành công vai trò thành viên Ủy ban Kiểm toán ASOSAI nhiệm kỳ 2024-2027; khẳng định vai trò dẫn dắt của KTNN trong ASEANSAI qua việc hoàn thành vai trò Chủ tịch ủy ban Kế hoạch chiến lược; thực hiện các cam kết đã thống nhất tại Hội nghị ba bên Việt Nam-Lào-Campuchia; xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thảo quốc tế, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền với các đối tác trong nước và quốc tế nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN; triển khai, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của KTNN trên trường quốc tế, tăng cường mối quan hệ hợp tác với một số cơ quan kiểm toán chiến lược, có thế mạnh trên một số lĩnh vực, đặc biệt chú trọng đến hiệu lực, hiệu quả của các hoạt động hợp tác trên các mặt: nâng cao địa vị pháp lý của Việt Nam trên trường quốc tế trong đó có KTNN, đồng thời khai thác được thế mạnh của các nước bạn trong quá trình hợp tác, học tập kinh nghiệm.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện.

Một số chỉ tiêu cụ thể

Trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Các đơn vị trực thuộc KTNN thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu NSNN.

Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - NSNN, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí.

Triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, các khoản chi chưa thực sự cần thiết như đặc biệt là đoàn ra, đoàn vào, khánh tiết, hội thảo, hội nghị, nghiên cứu, khảo sát, tiết kiệm điện, xăng dầu... Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng các khoản chi ngân sách nhà nước, tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

Kiểm soát chặt chẽ công tác lập, phân bổ, quản lý, sử dụng chi NSNN, đặc biệt là các khoản chi mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hạng mục công trình đảm bảo đúng quy định pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả.

Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Từng bước giảm chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng mức độ tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên theo lộ trình. Nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để góp phần cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức, chế độ chi tiêu, nhất là chi phí công tác phí, tiền xăng xe đi công tác, chi điện, nước, chi quản trị trụ sở và các chi phí khác.

Chi phí văn phòng phẩm: Triệt để tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, thực hiện nhận văn bản chỉ đạo qua mạng công nghệ thông tin để hạn chế in, sao chụp giấy tờ không cần thiết, tăng cường tận dụng giấy in 02 mặt.

Đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm kinh phí thường xuyên, đặc biệt là kinh phí phục vụ đoàn kiểm toán gồm chi phí đi lại, tiền phòng ngủ.

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Chỉ thực hiện phân bổ vốn năm 2024 cho các dự án khởi công mới khi đảm bảo hoàn thiện đầy đủ các thủ tục đầu tư của dự án; các dự án chuyển tiếp tuân thủ thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm B theo quy định; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và các Nghị định hướng dẫn Luật.

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Rà soát, tổng hợp, phân loại và xây dựng kế hoạch thực hiện dự án và giải ngân nguồn vốn đã bố trí theo tháng, quý, năm; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư trong giải ngân vốn đầu tư công, có biện pháp cụ thể, quyết liệt xử lý ngay để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, nghiệm thu thanh toán khối lượng để đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất.

Thực hiện nghiêm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của hợp đồng và quy định pháp luật, đúng tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân; hoàn thành nghiệm thu khối lượng để thực hiện thu hồi số vốn đã tạm ứng theo đúng thời hạn đã được quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Đối với một số dự án đã có khối lượng, tích cực đôn đốc nhà thầu để hoàn thành xử lý các hồ sơ điều chỉnh, phát sinh, hồ sơ thanh toán kịp thời nhằm đầy nhanh tiến độ giải ngân. Tăng cường kiểm tra việc tạm ứng hợp đồng, tạm ứng theo dự toán được cấp có thẩm quyền, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý việc sử dụng vốn tạm ứng không đúng quy định của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị cung ứng. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Trong quản lý, sử dụng tài sản công

Tiếp tục triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công.

Tiếp tục tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, bảo đảm sử dụng đúng mục đích theo chế độ và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí, thất thoát tài sản công. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu giá khi thanh lý tài sản công.

Tiếp tục thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch; tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức về quản lý, sử dụng tài sản công làm cơ sở lập kế hoạch, dự toán, quản lý, bố trí sử dụng, xử lý tài sản công theo đúng quy định; trong đó tập trung sửa đổi, hoàn thiện định mức xe ô tô công cho phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng xe ô tô công.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo đúng mục đích; đồng thời khuyến khích, tăng cường ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng tài sản công một cách tiết kiệm, hiệu quả.

Xây dựng và triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công của KTNN.

Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

Hoàn thành việc rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Quyết định số 77- QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về biên chế của KTNN giai đoạn 2022 - 2026, Nghị quyết số 583/NQ-UBTVQH15 ngày 30/8/2022 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giao biên chế của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2022 - 2026, Đề án tổ chức và biên chế của KTNN đến 2021 và tầm nhìn 2030, Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Khắc phục tình trạng giảm biên chế cơ học, cào bằng, đảm bảo bố trí biên chế phù hợp với từng loại hình tổ chức và từng địa bàn.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm của công chức cơ quan hành chính nhà nước các cáp trong xử lý công việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc của Chính phủ và của ngành.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với từng cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức

Kế hoạch cũng nêu rõ mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong KTNN phải gương mẫu chấp hành các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình hành động của KTNN về THTK, CLP năm 2024; sử dụng tiền và tài sản của cơ quan được giao đúng mục đích, đúng định mức, tiêu chuẩn; tiết kiệm tiêu dùng cá nhân trong dịp lễ tết, việc cưới, việc tang và lễ hội; khuyến khích gia đình và người thân thực hành tiết kiệm trong đời sống hàng ngày; tham gia đề xuất các biện pháp, giải pháp THTK, CLP của cơ quan về phần việc được phân công.

Cải cách thủ tục hành chính

Quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính và thủ tục hành chính, trọng tâm là thường xuyên rà soát, sửa đổi các quy trình, quy định nhằm đơn giản hóa, giảm các thủ tục mang tính hình thức, các khâu trung gian. Các đơn vị quy định quy trình xử lý, xác định rõ trách nhiệm giải quyết công việc từ cấp chuyên viên, cấp phòng, cấp vụ để đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của KTNN, cụ thể hóa quy chế làm việc của từng đơn vị trực thuộc.

Quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động kiểm toán, thường xuyên sửa đổi bổ sung đề cương, quy trình, hồ sơ mẫu biểu để rút ngắn thời gian kiểm toán gắn với đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao vào hoạt động kiểm toán. Hàng năm thực hiện ít nhất 01 cuộc kiểm toán từ xa.

Triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường hình thức hội nghị, đào tạo trực tuyến; ứng dụng, nâng cấp, đánh giá các phần mềm đã sử dụng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các phần mềm theo kế hoạch đã đề ra để sớm áp dụng trên thực tế.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp. Rà soát để sửa đổi các thủ tục hành chính liên quan đến tuyển dụng, nâng ngạch công chức, viên chức theo hướng nhanh gọn, hiệu quả.

Hà Linh