Công bố danh mục văn bản quản lý nhà nước và văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 12 tháng 6 năm 2013, Phó Tổng KTNN Cao Tấn Khổng đã ký Quyết định số 652/QĐ-KTNN về việc công bố danh mục văn bản còn hiệu lực thi hành và danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành đối với 85 văn bản quản lý, văn bản về phối hợp công tác trong hoạt động kiểm toán và văn bản quy phạm pháp luật của KTNN

Đối với danh mục văn bản quản lý từ năm 2011 - 2012, KTNN ban hành 44 văn bản, trong đó 38 văn bản còn hiệu lực và 06 văn bản hết hiệu lực.

Đối với văn bản là Quy chế phối hợp công tác trong hoạt động kiểm toán với các cơ quan, bộ, HĐND và UBND các tỉnh từ năm 2011 - 2012, KTNN ban hành 26 văn bản đang còn hiệu lực thi hành.

Đối với văn bản quy phạm pháp luật từ năm 2011 đến tháng 4/2013, KTNN ban hành 15 văn bản về quy trình kiểm toán, hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, Quy chế tổ chức hoạt động đoàn kiểm toán, Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán,… trong đó 07 văn bản còn hiệu lực và 06 văn bản hết hiệu lực thi hành.

Căn cứ kết quả rà soát văn bản, Tổng KTNN yêu cầu các đơn vị có liên quan chủ động, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản cho phù hợp với thực tiễn hoạt động kiểm toán./. 

Danh mục văn bản còn hiệu lực thi hành và danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành