Kiểm toán nhà nước đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023

09/02/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 8/2/2023, Kiểm toán nhà nước (KTNN) ban hành Kế hoạch Phát động và tổ chức triển khai Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, tạo thế và lực mạnh mẽ thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ngành (11/7/1994 - 11/7/2024)”.

Lễ ký kết thi đua giữa các đơn vị tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của KTNN

Kế hoạch nêu rõ, Phong trào thi đua cần tạo động lực mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, đặc biệt là hoạt động kiểm toán nhằm gia tăng giá trị kiểm toán; nâng cao chất lượng ý kiến của Kiểm toán nhà nước (KTNN) về dự toán và quyết toán ngân sách Nhà nước; phát huy vai trò là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023 của KTNN, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của đất nước và Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; khẳng định vị thế của KTNN trong hệ thống Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Qua phong trào thi đua để tiếp tục rèn luyện, nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức; ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật; trình độ, năng lực chuyên môn; khơi dậy tình yêu ngành, yêu nghề, ý thức tự giác, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tăng cường sự đoàn két, phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các đơn vị, Khối thi đua và trong toàn Ngành.

Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác một cách thực chất, làm nòng cốt và tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua của toàn ngành; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

Phong trào thi đua cần bám sát chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của KTNN; tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua, gắn với việc triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ trọng tâm, và thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Ngành.

Việc tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của Ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo động lực và sức mạnh tổng họp trong tổ chức thực hiện; cần đi vào thực chất, tránh hình thức, đảm bảo thường xuyên, liên tục, có hiệu quả; tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; bảo đảm khen thưởng khách quan, chính xác, công khai, công bằng và kịp thời; chú trọng khen thưởng hợp lý đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người trực tiếp lao động.
Các đơn vị được tặng cờ thi đua của Tổng KTNN tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của KTNN

Phong trào thi đua nêu rõ một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ với trọng tâm là thực hiện các phong trào thi đua: “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cán bộ, công chức, viên chức thỉ đua thực hiện Văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; và phong trào thi đua “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng”, “Cuộc kiểm toán có thành tích xuất sắc đột xuất” do Tổng Kiểm toán nhà nước phát động, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng kiểm toán và năng lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với các giải pháp đồng bộ: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong xây dựng phương án thực hiện nhiệm vụ đồng thời với việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng hợp tác và hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của KTNN Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, là thành viên Ban Điều hành Tổ chức các Cơ quan kiểm toán châu Á (ASOSAI) có năng lực và trách nhiệm; xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát hiện, biểu dương và khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, đặc biệt là trong hoạt động kiểm toán; phát huy sáng kiến cải tiến phương pháp, tác phong, lề lối làm việc; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong toàn Ngành, tạo sức lan tỏa và không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị với chất lượng cao, đi đôi với việc kiểm soát quyền lực có hiệu quả để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hữu hiệu.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng (TĐKT) các cấp; phát huy vai trò chủ động của thường trực Hội đồng trong việc tham mưu tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về TĐKT.

Xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể để thực hiện tốt công tác TĐKT năm 2023; tổ chức tổng kết, bình xét TĐKT năm 2023 đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ, gắn với cải cách thủ tục hành chính

Để tổ chức triển khai, thực hiện Phong trào thi đua thành công với chất lượng và hiệu quả cao, toàn Ngành cần phát huy vai trò định hướng chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, sức mạnh tổng họp của từng cơ quan, đơn vị trong phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, đảm bảo thi đua thường xuyên, liên tục, thiết thực, không phô trương, tránh hình thức. Tổ chức tuyên truyền nhằm tăng cường nhận thức về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng của công chức, viên chức, người lao động trong Ngành, cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp.

Ban hành Kế hoạch cụ thể, chi tiết để tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phỉ", “Cán bộ, công chức, viên chức thỉ đua thực hiện Văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”', “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào thi đua “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng”, “Cuộc kiểm toán có thành tích xuất sắc đột xuất" do Tổng KTNN phát động, gắn với nội dung yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Chỉ thị số 552-CT/BTV ngày 05/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023; Nghị quyết liên tịch số 21/NQLTBCSĐ-ĐU ngày 03/02/2023 của Ban cán sự đảng - Đảng ủy KTNN về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023; Kế hoạch số 536-KH/ĐU ngày 29/12/2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2023: “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; giữ gìn đạo đức, tác phong công vụ, uy tín, hình ảnh và lòng tự tôn nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan”.

Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua. Việc tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương (nơi đóng trụ sở) thông qua các chỉ tiêu thi đua, giải pháp thực hiện cụ thể.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng khách quan, chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đúng đối tượng và thành tích; đảm bảo thủ tục khen thưởng từng cấp đầy đủ, chính xác, đúng quy định. Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, sáng kiến, sáng tạo; công chức, viên chức và người lao động trực tiếp; việc khen thưởng phải đạt mục đích “Động viên, giáo dục, nêu gương”.

Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác các cơ quan, đơn vị, đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả và thực chất.

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về công tác TĐKT để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng TĐKT và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách, cán bộ làm công tác TĐKT các cấp.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong công tác TĐKT; trong đó, tập trung triển khai Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu TĐKT của Ngành (khi đủ điều kiện bàn giao đưa vào sử dụng); đẩy mạnh hoạt động của Trang thông tin điện tử về TĐKT với việc mở rộng các chuyên trang, chuyên mục phong phú, nội dung đa dạng, đảm bảo tính thời sự của thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, xử lý, lưu trữ hồ sơ TĐKT.

Căn cứ Kế hoạch này và nhiệm vụ được giao năm 2023, các đơn vị trực thuộc KTNN xây dựng, ban hành kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 của mình và gửi văn bản về Thường trực Hội đồng TĐKT KTNN trước ngày 28/02/2023, để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị.

Đối với Phong trào thi đua “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng” do Tổng Kiểm toán nhà nước phát động, đề nghị các đơn vị gửi công văn đăng ký trước ngày 15/3/2023.

Bên cạnh Phong trào thi đua “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng”, Phong trào thi đua “Cuộc kiểm toán có thành tích xuất sắc đột xuất” được Tổng Kiểm toán nhà nước phát động trong năm 2023, là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới: Chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ngành (11/7/2024), với mục tiêu biến việc thi đua nâng cao chất lượng kiểm toán và đạo đức công vụ thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, diễn ra trong cả năm, trong tất cả các đoàn kiểm toán, tạo cơ hội cho tất cả các đoàn kiểm toán đều có thể thi đua lập thành tích xuất sắc và được khen thưởng xứng đáng.

Cụ thể, trong năm 2023 mỗi đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, lựa chọn tối thiểu 02 Đoàn kiểm toán có thành tích xuất sắc đột xuất để trình tặng thưởng Bằng khen của  Tổng Kiểm toán nhà nước; trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Hội đồng TĐKT KTNN sẽ bầu chọn tối thiểu 01 Đoàn kiểm toán/01 đơn vị, để đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước khen tặng (nếu đạt tiêu chuẩn là Đoàn kiểm toán xuất sắc theo quy định tại Quyết định số 963/QĐ-KTNN ngày 15/7/2022 về tiêu chí, thang điểm, đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán nhà nước); ngoài Đoàn kiểm toán, còn có Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên xuất sắc tiêu biểu cũng sẽ được khen tặng Bằng khen đột xuất của Tổng Kiểm toán nhà nước;

Để thống nhất thực hiện trong toàn Ngành, Thường trực Hội đồng TĐKT KTNN sẽ có hướng dẫn gửi các đơn vị thực hiện tổng kết, đề nghị khen thưởng cụ thể, chi tiết trước 15/11/2023.

Yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, xây dựng và ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn sáng kiến cấp cơ sở, sáng kiến cấp ngành; việc xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2023 tại đơn vị theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ.

Báo Kiểm toán, Tạp chí nghiên cứu khoa học, Cổng thông tin điện tử KTNN mở rộng các chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Ngành; giới thiệu mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác một cách thực chất, làm nòng cốt và tạo sự lan tỏa, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập KTNN (11/7/1994 - 11/7/2024) trong toàn Ngành./.

Hà Linh
 File đính kèm:

Xem thêm »