GIỚI THIỆU CHUNG


Kiểm toán nhà nước được thành lập theo Nghị định số 70/CP ngày 11/7/1994 của Chính phủ, hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 61/TTg ngày 24/01/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

XEM CHI TIẾT

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Luật KTNN 2015 đã quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước XEM CHI TIẾT


GIỚI THIỆU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Kiểm toán nhà nước được tổ chức và quản lý tập trung thống nhất, gồm: Bộ máy điều hành, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán nhà nước khu vực và các đơn vị sự nghiệp. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Kiểm toán nhà nước do Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 quy định. XEM CHI TIẾT