(kiemtoannn.gov.vn) – Sáng ngày 20/11/2015, Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng KTNN đã chủ trì Hội nghị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua – Khen thưởng của KTNN. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Cao Tấn Khổng, Đoàn Xuân Tiên, Nguyễn Quang Thành và các thành viên trong Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN theo Quyết định số 2263/QĐ-KTNN.
Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN, trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015, tập thể cán bộ, công chức và người lao động của KTNN khu vực IV luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng thúc đấy sự phát triển của đơn vị.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua (2010-2015), phong trào thi đua của ngành KTNN đã được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều đổi mới, sáng tạo đã thực sự là động lực to lớn, thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành.


(kiemtoannn.gov)-Ngày 21/9/2015, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước Kiểm toán Nhà nước (KTNN) lần thứ III tổ chức cuộc họp để thống nhất một số nội dung trong công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước KTNN lần thứ III. Đồng chí Hoàng Hồng Lạc, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT KTNN, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban tổ chức Đại hội.
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 7/9/2015, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước KTNN lần thứ III đã tổ chức họp, thống nhất một số nội dung công việc chuẩn bị cho Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 28/9/2015. Phó Tổng KTNN Hoàng Hồng Lạc, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN, Trưởng ban Tổ chức Đại hội chủ trì cuộc họp. Dự họp có các thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước KTNN lần thứ III theo Quyết định số 251/QĐ-KTNN ngày 6/3/2015 và Quyết định số 435/QĐ-KTNN ngày 10/4/2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 18/8/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước KTNN lần thứ III đã tổ chức họp để thảo luận, chuẩn bị các nội dung cần thiết tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước KTNN lần thứ III. Tham dự cuộc họp có thành viên của Tiểu ban theo Quyết định số 09/QĐ-BTCĐH ngày 15/4/2015. Ông Doãn Anh Thơ – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền chủ trì cuộc họp.

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 23/7/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Tiểu ban Nội dung "Đại hội Thi đua yêu nước KTNN lần thứ III" đã tổ chức họp nhằm thảo luận, chuẩn bị các nội dung cần thiết cho Đại hội. Ông Lê Huy Trọng – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng Tiểu ban Nội dung chủ trì cuộc họp.

(kiemtoannn.gov.vn) – Ngày 7/7/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước KTNN lần thứ III năm 2015 đã tổ chức buổi họp lần thứ 2, bàn về kế hoạch tổ chức Đại hội. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hoàng Hồng Lạc, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng KTNN, Trưởng ban Tổ chức Đại hội chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước KTNN lần thứ III theo Quyết định số 251/QĐ-KTNN ngày 6/3/2015 và Quyết định số 435/QĐ-KTNN ngày 10/4/2015 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.