KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2013 - 2017

12/10/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

LỜI NÓI ĐẦU

Trong xu hướng phát triển hiện nay, vị trí, vai trò của các cơ quan kiểm tra tài chính công đối với việc nâng cao trách nhiệm giải trình của Chính phủ về quản lý tài chính - ngân sách, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện cải cách tài chính công, hội nhập quốc tế, công khai minh bạch và đẩy mạnh cải cách hành chính ngày càng được chú trọng và nâng cao.

Sau hơn 19 năm hoạt động, với tư cách là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà nước do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (KTNN) đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước. Kết quả kiểm toán của KTNN được sử dụng ngày càng nhiều hơn trong quản lý, điều hành, giám sát, phê chuẩn, quyết định những vấn đề tài chính - ngân sách và hoàn thiện chính sách pháp luật.

KTNN đã xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt vào tháng 4 năm 2010. Với mục tiêu xác định giá trị cốt lõi để phát triển KTNN là “Minh bạch - Chất lượng - Hiệu quả và không ngừng gia tăng giá trị”, việc thực hiện Chiến lược sẽ góp phần tăng cường hơn nữa tính hiệu quả, tính chuyên nghiệp và nâng cao hiệu lực hoạt động của KTNN, phù hợp với xu thế phát triển của các Cơ quan Kiểm toán Tối cao trên thế giới.

Trong hơn một năm qua, thực hiện Thoả thuận hợp tác về Chương trình Xây dựng và thực hiện Kế hoạch chiến lược của IDI-ASOSAI 2011-2013, KTNN đã xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013 - 2017, nhằm lựa chọn và thực hiện một số hoạt động quan trọng, mang tính ưu tiên cao thuộc Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020. Để thực hiện thành công Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013-2017, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành cần phải hiểu rõ tầm quan trọng và các nội dung của Kế hoạch chiến lược, cam kết và chung tay thực hiện với quyết tâm cao. Bên cạnh đó, KTNN mong muốn nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ tích cực của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương và các nhà tài trợ quốc tế.

Với vai trò là người đứng đầu KTNN, tôi cam kết sẽ cùng tập thể cán bộ, nhân viên của Kiểm toán Nhà nước nỗ lực làm việc để đảm bảo thực hiện thành công Kế hoạch chiến lược này./. 

 

Hà Nội, tháng  10 năm 2013

 

(Đã ký)

 

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TS. Nguyễn Hữu Vạn


 

File đính kèm:

Xem thêm »