(sav.gov.vn) - Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quyết định số 589/QĐ-KTNN ngày 29/3/2019 về việc ban hành “Chương trình hành động của KTNN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”.
(sav.gov.vn) – Để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, ngày 05/9/2018, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Công văn số 1254/KTNN-CĐ gửi các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc “Hướng dẫn thực hiện và sửa đổi một số quy định của Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước”.
(kiemtoannn.gov.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ nhằm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.