(sav.gov.vn) – Phó Bí thư Đảng ủy Kiểm toán nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh vừa ký công văn số 613-CV/ĐU ngày 6/4/2023 gửi các đảng ủy, chi ủy trực thuộc về việc: Phát động “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023” trong Đảng bộ Kiểm toán nhà nước.
(sav.gov.vn) - Thực hiện Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã ký và ban hành Kế hoạch 304/KH-KTNN ngày 29/3/2023 phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.
(sav.gov.vn) - Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quyết định số 589/QĐ-KTNN ngày 29/3/2019 về việc ban hành “Chương trình hành động của KTNN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”.
(sav.gov.vn) – Để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, ngày 05/9/2018, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Công văn số 1254/KTNN-CĐ gửi các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc “Hướng dẫn thực hiện và sửa đổi một số quy định của Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước”.