Quy chế quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán

06/01/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Theo đó, Quy chế này gồm 06 Chương và 25 Điều quy định việc tổ chức, quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) do Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước. Đồng thời, áp dụng đối với học viên là công chức, viên chức và người lao động thuộc KTNN; Giảng viên cơ hữu của Trường, giảng viên kiêm chức, giảng viên thỉnh giảng và các báo cáo viên thuộc KTNN được trường mời tham gia giảng dạy; các bộ phận trực thuộc Trường có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng. 

Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng dựa trên cơ sở kế hoạch đào tạo hàng năm được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt hoặc theo sự chỉ đạo cuả Tổng Kiểm toán nhà nước. Đặc biệt, phải đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch, khách quan, tiết kiệm và hiệu quả.

Theo Quy chế, để quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng, phải lập kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng; chuẩn bị tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức và quản lý lớp đào tạo, bồi dưỡng. Sau đó, tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập; cấp chứng chỉ, chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng. 

Về tổ chức và quản lý lớp đào tạo, bồi dưỡng, Quy chế nêu rõ, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức và quản lý lớp học. Cụ thể, Tổ chức họp lớp vào ngày đầu tiên của khóa học để chia tổ, mỗi tổ từ 5 đến 10 học viên, Tổ có Tổ trưởng và các tổ viên; trình Giám đốc quyết định thành lập Ban Quản lý lớp học (Ban Quản lý lớp học do một lãnh đạo trường hoặc lãnh đạo cấp phòng của Trường làm Trưởng ban)

Cũng theo Quy chế, sẽ xử lý vi phạm đối với các đối tượng: Thiếu trách nghiệm trong việc chuẩn bị, tổ chức và quản lý lớp học làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức, quản lý lớp học; ghi chép không đúng và báo cáo sai lệch về tình hình giảng dạy, học tập của lớp; có hành vi hách dịch và không đúng mực với giảng viên và học viên. Ngoài ra, Quy chế cũng nêu cụ thể chi tiết về xử lý các hành vi vi phạm đối với giảng viên, học viên, người tham gia công tác tổ chức thi và học viên dự thi.

Quy chế  này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. Phòng Đào tạo và bồi dưỡng là đầu mối, phối hợp với các bộ phận có liên quan giúp Giám đốc trường quản lý, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc bộ phận liên quan thực hiện Quy chế và định kỳ báo cáo Giám đốc Trường tình hình thực hiện Quy chế./.

Thanh Trang

Xem thêm »