Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã phải đi liền với giảm ngân sách và nâng cao năng lực của bộ máy chính quyền địa phương

23/09/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 22/9/2021, tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, UBTVQH xem xét kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề "Việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021" (Kế hoạch giám sát).

Toàn cảnh phiên họp

Báo cáo tóm tắt về Kế hoạch giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng - Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát cho biết, Dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết gồm 06 phần: Mục đích, yêu cầu; Nội dung, đối tượng, phạm vi giám sát; Phương thức hoạt động của Đoàn giám sát; Phân công, tổ chức công việc của Đoàn giám sát; Kế hoạch triển khai hoạt động giám sát và việc tổ chức thực hiện.
 
Dự thảo Kế hoạch giám sát xác định rõ mục đích giám sát: Xem xét, đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện kết quả tổ chức thực hiện các Nghị quyết của UBTVQH về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021; Rút ra các bài học kinh nghiệm để phục vụ cho việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022 – 2030; Đề xuất các kiến nghị, lộ trình tiếp tục thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2022 – 2030; Kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (về tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC, phân loại đô thị, việc sắp xếp đơn vị hành chính cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn...) và quy trình, cách thức thực hiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022 - 2030.
 
Về phương thức giám sát, Đoàn giám sát thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Quy chế Tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 của UBTVQH.
 
Trên cơ sở bám sát các mục đích, yêu cầu của chuyên đề giám sát, Đoàn giám sát đã xây dựng 09 dự thảo Đề cương báo cáo để định hướng cho việc tổ chức giám sát, xây dựng báo cáo của Đoàn giám sát và làm cơ sở cho các đối tượng chịu sự giám sát, các Đoàn đại biểu Quốc hội chuẩn bị nội dung báo cáo, bao gồm: Đề cương báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát; Đề cương báo cáo kết quả giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội; Đề cương báo cáo của các đối tượng chịu sự giám sát (Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, các Bộ: Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở 45 địa phương đã thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính).
 
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng - Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát trình bày Báo cáo
 
Thảo luận tại Phiên họp, các thành viên UBTVQH cơ bản nhất trí với Kế hoạch chi tiết và Đề cương các báo cáo giám sát; đánh giá đề cương chuyên đề đã bám sát Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các văn bản pháp luật có liên quan và chỉ đạo của UBTVQH.
 
Nhấn mạnh về đánh giá hiệu quả của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng sắp xếp đơn vị hành chính phải đảm bảo tinh giản được đầu mối và biên chế, đi liền đó là tiết giảm về ngân sách; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương và chỉ số hài lòng của người dân sau sát nhập. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý giám sát phải đảm bảo tính khách quan của số liệu và cần bám sát số liệu của Bộ Tài chính.
 
Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, UBTVQH cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch chi tiết và Đề cương chi tiết, đề nghị Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến góp ý của UBTVQH và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội để hoàn chỉnh dự thảo trước khi ký ban hành.
 
Về một số vần đề cần lưu ý, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tính toán thời gian, xác định trọng tâm, trọng điểm, hướng dẫn đề cương cho khối địa phương, triển khai cụ thể của các Đoàn giám sát về giải quyết các mối quan hệ trong quá trình giám sát. Các đề án của các địa phương cần đảm bảo tinh giản đầu mối biên chế, giảm chi phí và nâng cao năng lực và hiệu lực của bộ máy chính quyền địa phương. Sau sắp xếp các đơn vị hành chính cần làm rõ: Định hướng, quy hoạch, tổ chức biên chế và quy hoạch cán bộ; chính sách với cán bộ dôi dư; rà soát, đánh giá  hiệu quả của các nội dung liên quan, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra được bài học kinh nghiệm để có những kiến nghị phù hợp trong các giai đoạn tiếp theo./.
 
Ngọc Bích
 

Xem thêm »