Sửa đổi tạm thời một số mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

06/09/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, ngày 05/9/2018, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Công văn số 1254/KTNN-CĐ gửi các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc “Hướng dẫn thực hiện và sửa đổi một số quy định của Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước”.

Theo đó, các nội dung sửa đổi bao gồm: Lĩnh vực kiểm toán ngân sách Bộ, ngành sửa Mẫu 01/BCKT-NSBN (Báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước năm… của Bộ/ngành), phần cuối của Báo cáo kiểm toán và Phụ lục số 01b/BCKT-NSBN thực hiện theo Khoản 2 Mục IX của văn bản này; Các nội dung, phụ lục khác thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN.

Tại nội dung “Lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương” sửa đổi mẫu số 01/ĐCKS-NSĐP (Đề cương lập Kế hoạch khảo sát thu thập thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán ngân sách năm … của tỉnh/ thành phố); sửa đổi mẫu số 01/KHKT-NSĐP (Kế hoạch kiểm toán ngân sách năm … của tỉnh/ thành phố); sửa đổi mẫu số 01/BBKT-NSĐP (Biên bản kiểm toán ngân sách năm…  của quận/ huyện); Mẫu số 06/BBKT-NSĐP (Biên bản kiểm toán năm… tại Sở Tài chính tỉnh, thành phố hoặc phòng tài chính quận, huyện, thị xã); Mẫu số 01/BCKT-NSĐP (Báo cáo kiểm toán ngân sách năm … của tỉnh/ thành phố).

Tại nội dung “Các đơn vị dự toán, Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ, ngành, địa phương” sửa đổi mẫu số 01/BBKT-NS (Biên bản kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước); mẫu số 02/BBKT-NS (Biên bản kiểm toán việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm… của Ban QLDA hoặc chủ đầu tư).

Lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư cũng sửa đổi mẫu số 01/KHKT-ĐT, Mẫu số 01/BBKT-DAĐT, Mẫu số 01/BCKT-DADT; Lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp sửa  đổi Mẫu số 01/BCKT-DN; Lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính ngân hàng sửa đổi Mẫu số 01/BCKT-TCNH; Lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh, tài chính Đảng sửa đổi mẫu số 01/BCKT-ĐB; Hồ sơ chung sửa đổi mẫu số 04/HSKT-KTNN, mẫu số 12/HSKT-KTNN, mẫu số 15/HSKT-KTNN, Mẫu số 17/HSKT-KTNN, Mẫu số 19/HSKT-KTNN, Mẫu số 20/HSKT-KTNN và mẫu số số 23/HSKT-KTNN.

Công văn hướng dẫn cũng nêu chi tiết từng nội dung của các mẫu cẩn sửa đổi và một số phụ lục kèm theo; Các nội dung, phụ lục khác nếu không sửa đổi vẫn thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN. Ngoài ra, một số nội dung như cách trình bày thể thức sửa đổi theo cách lược bỏ nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị kịp thời phản ánh về Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán để tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định./.

Thanh Trang
 

Xem thêm »