Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Chương trình hành động của KTNN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

10/04/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quyết định số 589/QĐ-KTNN ngày 29/3/2019 về việc ban hành “Chương trình hành động của KTNN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”.

Theo đó, năm 2019 được Chính phủ xác định là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chi Minh. Kiểm toán nhà nước (KTNN) xác định năm 2019 là năm bám sát các Nghị quyết, Chủ trương của Đảng và Nhà nước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế; Nâng cao vị thế của KTNN Việt Nam trên trường quốc tế thông qua việc đảm nhận vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021; Tăng cường đổi mới hơn nữa về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán; Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm toán; Tăng cường kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề để đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo quy định của pháp luật; Gia tăng hiệu lực của các kết luận và kiến nghị kiểm toán; Tiếp tục nâng cao năng lực cơ quan KTNN, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương và kỷ luật của đội ngũ cán bộ, Kiểm toán viên; Thực hành tiết kiệm – chống lãng phí trong điều hành ngân sách, đặc biệt chi thường xuyên; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, người lao động thuộc KTNN.

Đồng thời, thực hiện bám sát các nhiệm vụ trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Phân công trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị đồng thời tăng cường phối kết hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Trên cơ sở mục tiêu và yêu cầu trên, để triển khai và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao trong năm 2019, Tổng Kiểm toán nhà nước giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc KTNN tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp...

Trong đó, đẩy mạnh hiệu quả, hiệu lực hoạt động kiểm toán, nâng cao chất lượng, kết quả kiểm toán để ngày càng khẳng định vị thế của cơ quan KTNN trong hệ thống Nhà nước pháp quyền; Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của KTNN; Tổ chức thực hiện 190 cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2019 (giảm 66 cuộc so với năm 2018) trên tinh thần bám sát chủ trương đổi mới toàn diện hoạt động kiểm toán thông qua việc giảm số lượng chủ đề, đơn vị, đầu mối được kiểm toán để tập trung nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải cách hành chính trong hoạt động kiểm toán, tiếp tục đổi mới phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện kiểm toán theo hướng dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu, chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm; Tiếp tục củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng; Thể hiện vai trò dẫn dắt, tiên phong trên cương vị là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 thông qua việc hoàn thành tốt Chương trình khung thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI đã được ban hành; Đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng cơ bản và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của KTNN.

Về giải pháp thực hiện, Quyết định nêu: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ để triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2019 đảm bảo khoa học, hiệu quả; Chủ động phối hợp và kịp thời cung cấp các thông tin, phát hiện kiểm toán nổi bật phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH, chỉ đạo điều hành của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan Trung ương, cấp ủy và chính quyền địa phương trong hoạt động kiểm toán, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm toán, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật.

Tăng cường và thực hiện đồng bộ các giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với nắm bắt tình hình, theo dõi, kiểm tra và giám sát ở tất cả các cấp quản lý; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước, Quy chế làm việc của KTNN và các quy định khác có liên quan đến văn hóa công sở, đạo đức công vụ; Tập trung xây dựng và hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015, trong đó chú trọng các quy định về phạm vi, đối tượng của KTNN, trách nhiệm của KTNN trong công tác phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện kiểm toán; Tiếp tục chủ động cung cấp kịp thời các thông tin, phát hiện kiểm toán nổi bật phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH và HĐND các cấp; Phối hợp tốt với các cơ quan có chức năng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là các cơ quan tố tụng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua kiểm toán nhằm nâng cao vai trò của KTNN trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu biên chế của các đơn vị trực thuộc; Bố trí, sắp xếp lại vị trí việc làm phù hợp với năng lực của cán bộ trên từng vị trí công tác, gắn với rèn luyện, thử thách và đào tạo; có giải pháp để quản lý, kiểm tra chất lượng và tiến độ thực hiện công việc của công chức và người lao động; Lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với hoạt động hội nhập, hợp tác quốc tế của KTNN, đặc biệt đối với việc triển khai kế hoạch hành động năm 2019 cụ thể hóa các nhiệm vụ đã được xác định tại Chương trình khung thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021; Tăng cường năng lực chuyên môn đối ngoại, trình độ ngoại ngữ, kiến thức và kinh nghiệm kiểm toán để phục vụ tốt hơn cho hoạt động kiểm toán và hội nhập quốc tế của KTNN.

Ban hành Chiến lược và khung kiến trúc CNTT của KTNN đến năm 2030, trong đó chú trọng vấn đề bảo mật và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động kiểm toán; Tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) để số hóa dữ liệu của KTNN, kết nối liên thông với nguồn dữ liệu của các địa phương, Bộ, ngành và nguồn dữ liệu quốc gia; tiếp tục triển khai các nội dung công việc thuộc Đề án tổng thể CNTT giai đoạn 2015-2020, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần mềm ứng dụng và các phần mềm hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán các lĩnh vực thuộc Dự án hợp phần 1 “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán”, hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án hợp phần 2 “Hệ thống thông tin tích hợp và trung tâm dữ liệu dự phòng”; quản lý, vận hành hạ tầng CNTT đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, ổn định cho toàn bộ hệ thống mạng của KTNN; Đẩy nhanh ứng dụng Phần mềm Số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử, góp phần hiện đại hóa hoạt động của KTNN.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung và hình thức đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí công tác, tập trung đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết để vận dụng trong thực tiễn cho từng đối tượng người học; Nâng cao chất lượng chấm điểm từng cuộc kiểm toán; Phát động phong trào thi đua nhằm tôn vinh các cuộc kiểm toán chất lượng vàng trong toàn Ngành; Phát hiện động viên, ghi nhận và biểu dương kịp thời các Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để các đơn vị trực thuộc KTNN nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần gương mẫu, phát huy sáng tạo và thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thực hiện công khai, minh bạch mọi hoạt động của toàn ngành;

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nội dung của Chương trình hành động này./.

Thanh Trang
 

Xem thêm »