Kiểm toán nhà nước ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên chính

13/04/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Mới đây, Phó tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dũng đã ký quyết định 420/QĐ-KTNN ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên chính (KTV chính).

Theo đó, đối tượng bồi dưỡng là: Công chức đang ở ngạch KTV có thời gian giữ ngạch 03 năm trở lên hoặc ở ngạch tương đương có thời gian giữ ngạch 06 năm trở lên và đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch KTV; công chức đang ở ngạch Chuyên viên chính và tương đương trở lên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch KTV; các đối tượng khác cần bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức và kỹ năng chuyên môn - nghiệp vụ kiểm toán theo quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước. Điều kiện tiên quyết là các đối tượng này đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch KTV.

Chương trình bồi dưỡng sẽ trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng chuyên môn kiểm toán nâng cao và tương đối phức tạp để người học vận dụng vào hoạt động kiểm toán đáp ứng tiêu chuẩn của ngạch KTV chính theo quy định nhằm mục tiêu:

Cập nhật, nâng cao kiến thức và khả năng xử lý các thách thức, tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tương ứng với tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của kiểm toán viên chính.  

Cập nhật, nâng cao kiến thức về chính sách tài khóa, tiền tệ, dầu tư công, nợ công; rèn luyện các kỹ năng phân tích, đánh giá.

Cung cấp các kỹ năng tương ứng với chức trách của kiểm toán viên chính nhằm trang bị phương pháp tư duy và khả năng thực thi nhiệm vụ theo một quy trình khoa học và hiệu quả.

Tổng cộng thời lượng của chương trình đào tạo là 208 tiết, trong đó: Số tiết giảng dạy là 108 tiết; ôn tập, kiểm tra 12 tiết; viết tiểu luận cuối khóa 16 tiết.

Chương trình chia làm 2 phần chính: Kiến thức cơ sở; kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ kiểm toán.

Phần kiến thức cơ sở gồm 4 chuyên đề: Hệ thống chính trị và vị trí của KTNN trong mối quan hệ với các tổ chức thuộc hệ thống chính trị ở Việt Nam; Phân tích báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước; Phân tích, đánh giá chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và nợ công; Phân tích, đánh giá chính sách đầu tư công.

Phần kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ kiểm toán gồm 8 chuyên đề: Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết và biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán; Đảm bảo chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN; Nội dung, phương pháp tổ chức quản lý hoạt động Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán; Lập, thẩm định kế hoạch kiểm toán và báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán; Tổ chức kiểm toán chuyên đề; Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của KTV chính.

Quyết định 420/QĐ-KTNN thay thế Quyết định 1712/QĐ-KTNN ngày 07/12/2020 ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch KTV chính./.

Ngọc Bích
 

Xem thêm »