Ban hành Hướng dẫn việc chuẩn bị ý kiến của KTNN về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia

29/11/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 27 tháng 11 năm 2023, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã ký Quyết định số 1427/QĐ-KTNN ban hành Hướng dẫn việc chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước (KTNN) về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hướng dẫn này quy định nhiệm vụ, trình tự, thủ tục nội dung chuẩn bị ý kiến của KTNN về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), dự án quan trọng quốc gia.

Hướng dẫn này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc KTNN được giao nhiệm vụ chuẩn bị ý kiến của KTNN về chủ trương đầu tư CTMTQG, dự án quan trọng quốc gia; thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan được giao nhiệm vụ.

Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, trực tiếp chỉ đạo thu thập thông tin, chuẩn bị ý kiến và hoàn thành Báo cáo ý kiến của KTNN đối với báo cáo của Chính phủ về chủ trương đầu tư CTMTQG, dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ phải tuân thủ các quy định về Bảo mật thông tin theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản quy định, hướng dẫn của KTNN.

Về nhiệm vụ chuẩn bị ý kiến, Hướng dẫn nêu rõ, Vụ Tổng hợp tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước phân giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì chuẩn bị ý kiến của KTNN về chủ trương đầu tư CTMTQG, dự án quan trọng quốc gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị.

Đơn vị được Tổng Kiểm toán nhà nước giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng Báo cáo ý kiến của KTNN về chủ trương đầu tư CTMTQG, dự án quan trọng quốc gia theo quy định tại Điều 5 của Hướng dẫn này, trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt để gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan (nếu có) có trách nhiệm tham gia ý kiến đối với nội dung dự thảo Báo cáo ý kiến của KTNN về chủ trương đầu tư CTMTQG, dự án quan trọng quốc gia trước khi đơn vị được giao chủ trì hoàn thiện, trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định.

Theo Hướng dẫn, trình tự chuẩn bị, xây dựng Báo cáo ý kiến gồm 04 bước: Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện (đơn vị được Tổng Kiểm toán nhà nước giao chủ trì xây dựng, trình Tổng Kiểm toán nhà nước kế hoạch tổ chức thực hiện trong đó nêu rõ các bước công việc, trách nhiệm các đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện); Thu thập thông tin, hồ sơ, tài liệu; Đánh giá chủ trương đầu tư CTMTQG, dự án quan trọng quốc gia; Xây dựng, hoàn thiện Báo cáo ý kiến của KTNN về chủ trương đầu tư CTMTQG, dự án quan trọng quốc gia.

Thủ tục, nội dung các bước công việc thực hiện xây dựng báo cáo ý kiến của KTNN về chủ trưởng đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia gồm: Thu thập thông tin, hồ sơ, tài liệu; Đánh giá chủ trương đầu tư CTMTQG, dự án quan trọng quốc gia; Yêu cầu khung về nội dung Báo cáo ý kiến của KTNN về chủ trương đầu tư CTMTQG, dự án quan trọng quốc gia.

Theo đó, các thông tin cần thu thập bao gồm:

Thông tin tổng quan về CTMTQG, dự án quan trọng quốc gia: mục tiêu, phạm vi, quy mô; nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn, kế hoạch vốn, phương án huy động vốn; phương án phân chia các dự án thành phần, tiểu dự án; giải pháp tổ chức thực hiện. Riêng đối với dự án quan trọng quốc gia cần thu thập thêm thông tin về hình thức đầu tư; công nghệ, kỹ thuật, các điều kiện cung cấp vật tư, thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng; phương án đầu tư và quy mô các hạng mục đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, phân chia giai đoạn đầu tư; phương án giải phóng mặt bằng tái định cư, biện pháp bảo vệ môi trường.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và quy hoạch: quan điểm phát triển, mục tiêu chiến lược (các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường), phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 05 năm; quy hoạch ngành, vùng có liên quan đến CTMTQG, dự án quan trọng quốc gia.

Kết quả đạt được trong việc triển khai, thực hiện các CTMTQG, các dự án quan trọng quốc gia trong giai đoạn trước; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và quản lý chương trình, dự án (nếu có).

Thông tin về tình hình NSNN: thông tin tổng quát về kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 05 năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm có liên quan.

Thông tin kết quả, kiến nghị kiểm toán, thực hiện kiến nghị kiểm toán liên quan đến các CTMTQG và dự án quan trọng quốc gia.

Các thông tin, số liệu cần thiết khác (nếu có).

Nguồn thu thập thông tin, hồ sơ, tài liệu bao gồm:

Hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư CTMTQG, dự án quan trọng quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công; các hồ sơ tài liệu chủ yếu làm căn cứ để lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư CTMTQG, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng và các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan.

Các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản khác của Quốc hội, Chính phủ về quản lý, điều hành NSNN, phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến CTMTQG và dự án quan trọng quốc gia.

Các báo cáo thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các CTMTQG, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia của Hội đồng thẩm định thuộc cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư chương trình, dự án và của Hội đồng thẩm định nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập; các báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội đối với Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các CTMTQG, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia; các báo cáo giám sát của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội liên quan đến việc tổ chức, thực hiện các CTMTQG, dự án quan trọng quốc gia (nếu có).

Báo cáo của Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương liên quan đến tình hình thực hiện CTMTQG, dự án quan trọng quốc gia có liên quan; các văn bản liên quan đến việc triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về CTMTQG, dự án quan trọng quốc gia đang xin ý kiến.

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến các CTMTQG; dự án quan trọng quốc gia.

Cơ sở dữ liệu của KTNN có liên quan đến CTMTQG, dự án quan trọng quốc gia.

Các nguồn thông tin khác: kế hoạch, chương trình; báo cáo của các cơ quan trung ương, địa phương hàng năm; các phiên thảo luận và chất vấn của Quốc hội; các nội dung được đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội, thông tin đại chúng; các công trình khoa học, tài liệu, thông tin liên quan đến quan điểm của chuyên gia; văn bản liên quan đến chiến lược, quy hoạch; các tài liệu khác có liên quan đến CTMTQG, dự án quan trọng quốc gia.
 
Xem Quyết định số 1427/QĐ-KTNN tại đây.

File đính kèm:

Xem thêm »