Ban hành Quy chế cập nhật dữ liệu trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước

15/01/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa ban hành Quyết định số 12/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế cập nhật dữ liệu trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

Quy chế này quy định chung về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc KTNN trong việc cập nhật dữ liệu trên các phần mềm nghiệp vụ trong hoạt động của KTNN. Các quy định chi tiết được đề cập tại các quy chế quản lý, khai thác và sử dụng của từng phần mềm nghiệp vụ đã được Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.

Quy chế này áp dụng với tất cả các đơn vị trực thuộc KTNN; công chức, viên chức và người lao động thuộc KTNN đối với việc cập nhật dữ liệu trong hoạt động của KTNN.

Quy chế này không áp dụng đối với việc cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước được quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Việc cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của KTNN.

Quy chế nêu rõ, việc cập nhật dữ liệu trong hoạt động của KTNN phải bảo đảm tính trung thực, đầy đủ, chính xác và kịp thời nhằm cung cấp thông tin hữu ích và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo quản lý các cấp.
Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc cập nhật dữ liệu trong hoạt động của KTNN theo chức năng, nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

Việc cập nhật dữ liệu trong hoạt động của KTNN phải được thực hiện theo đúng thời gian, trình tự của Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng của từng phần mềm nghiệp vụ. Trong trường hợp đặc biệt, thời gian, trình tự cập nhật dữ liệu do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

Việc cập nhật dữ liệu trong hoạt động của KTNN phải tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thông tin an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước của KTNN và pháp luật hiện hành.

Cập nhật dữ liệu về hoạt động kiểm toán

Theo Quy chế, các dữ liệu cập nhật về hoạt động kiểm toán là các dữ liệu được cập nhật trên các phần mềm nghiệp vụ về hoạt động kiểm toán của KTNN, bao gồm: Các phần mềm hỗ trợ từ khâu lập kế hoạch kiểm toán; thực hiện kiểm toán; tổng hợp kết quả kiểm toán; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN; khiếu nại, kiến nghị và khởi kiện (nếu có); lưu trữ hồ sơ kiểm toán; thông tin của đơn vị được kiểm toán và các phần mềm khác liên quan đến hoạt động kiểm toán.

Về kế hoạch kiểm toán năm và danh mục các đoàn kiểm toán, Quy chế quy định:

Các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin về đề xuất kế hoạch kiểm toán năm tiếp theo, kế hoạch kiểm toán trung hạn; đề xuất danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và các dự án được kiểm toán; đề xuất phương án tổ chức kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán năm tiếp theo vào phân hệ quản lý kế hoạch kiểm toán thuộc phần mềm nghiệp vụ theo các quy định hiện hành của KTNN.

Vụ Tổng hợp tổ chức thực hiện kiểm ha, rà soát thông tin của các đơn vị cập nhật trên hệ thống phần mềm. Trường hợp các thông tin đề xuất (về kế hoạch kiểm toán năm tiếp theo, kế hoạch kiểm toán trung hạn; danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và các dự án được kiểm toán; phương án tổ chức kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán năm tiếp theo) chưa được đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán cập nhật theo đúng kế hoạch vào phân hệ quản lý kế hoạch kiểm toán thuộc phần mềm, Vụ Tổng hợp có trách nhiệm đôn đốc và báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước (nếu cần thiết).

Sau khi kế hoạch kiểm toán năm, danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và các dự án được kiểm toán, phương án tổ chức kiểm toán được ban hành, các đơn vị cập nhật đầy đủ, chính xác vào phân hệ quản lý kế hoạch kiểm toán năm. Các thông tin cập nhật sẽ được đồng bộ, liên thông sang các phần mềm nghiệp vụ khác.

Trường hợp KTNN ban hành quyết định bổ sung, điều chỉnh kế hoạch kiểm toán năm hoặc điều chỉnh phương án tổ chức kiểm toán năm, Vụ Tổng hợp có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh kịp thời và phù hợp theo quy định.

Về tiến độ cuộc kiểm toán và các dữ liệu trong quá trình thực hiện kiểm toán, Quy chế quy định:

Các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về tiến độ thực hiện các cuộc kiểm toán do đơn vị mình chủ trì vào phần mềm theo quy định của KTNN. Đồng thời, ghi nhật ký kiểm toán, nhật ký công tác điện tử.

Theo đó, thành viên đoàn kiểm toán khi thực hiện kiểm toán có trách nhiệm ghi đầy đủ, chính xác, kịp thời nhật ký kiểm toán điện tử theo quy định vào phần mềm. Nhật ký kiểm toán được ghi hàng ngày trong quá trình thực hiện kiểm toán; việc sửa đổi, bổ sung nội dung nhật ký (nếu có) phải thực hiện theo đúng quy định. Tổ trưởng Tổ kiểm toán, ngoài công tác ghi nhật ký kiểm toán điện tử theo kế hoạch kiểm toán chi tiết được duyệt, hàng ngày còn có trách nhiệm soát xét và xác nhận đối với công việc thực hiện của các thành viên trong Tổ kiểm toán trên nhật ký điện tử.

Trong quá trình thực hiện kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán, Phó trưởng đoàn kiểm toán (trừ trường hợp Phó trưởng đoàn kiểm toán kiêm nhiệm Tổ trưởng tổ kiểm toán thì áp dụng mẫu Nhật ký kiểm toán của kiểm toán viên) có trách nhiệm ghi chép các công việc liên quan đến chỉ đạo, quản lý đoàn/tổ kiểm toán vào nhật ký công tác điện tử theo quy định tại mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Về cập nhật kết quả kiểm toán, Quy chế quy định:

Sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời kết quả kiểm toán vào phần mềm.

Vụ Tổng hợp tổ chức kiểm tra, đối chiếu kết quả cập nhật; yêu cầu đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán rà soát, cập nhật lại dữ liệu nếu chưa chính xác so với dữ liệu trong Báo cáo kiểm toán đã phát hành. Trường hợp kết quả kiểm toán chưa được đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán cập nhật vào phần mềm theo quy định, Vụ Tổng hợp có trách nhiệm đôn đốc và báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước (nếu cần thiết).

Về cập nhật kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, Quy chế quy định:

Sau khi phát hành Báo cáo kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán hoặc khi nhận được báo cáo của đơn vị được kiểm toán về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán với đầy đủ bằng chứng; các đơn vị chủ trì thực hiện kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán có trách nhiệm rà soát, tổ chức cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán vào phần mềm theo quy định của KTNN.

Về cập nhật thông tin liên quan đến khiếu nại, kiến nghị và khởi kiện (nếu có), quy chế quy định:

Sau khi nhận được văn bản khiếu nại, kiến nghị và khởi kiện liên quan đến kết luận, kiến nghị kiểm toán, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán có trách nhiệm rà soát, tổ chức cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin liên quan đến khiếu nại, kiến nghị, khởi kiện vào phần mềm theo quy định của KTNN.

Ngoài ra, Quy chế quy định cụ thể về tạo lập hồ sơ kiểm toán và số hóa hồ sơ kiểm toán; cập nhật Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước.

Bên cạnh các quy định về cập nhật dữ liệu về hoạt động kiểm toán, Quy chế còn quy định các vấn đề liên quan như: cập nhật dữ liệu về công tác quản lý cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng; cập nhật dữ liệu phục vụ công tác quản lý và điều hành; cập nhật dữ liệu về các hoạt động khác của KTNN.

Trách nhiệm trong quản lý và cập nhật dữ liệu

Theo Quy chế, Trung tâm tin học có trách nhiệm: Chủ trì soạn thảo, trình Lãnh đạo KTNN ban hành, điều chỉnh các quy chế quản lý, khai thác và sử dụng các phần mềm nghiệp vụ; Quản lý, vận hành các phần mềm nghiệp vụ đảm bảo công tác cập nhật dữ liệu trong hoạt động của KTNN hiệu quả, ổn định, liên tục, thông suốt; Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng các chức năng cập nhật dữ liệu trong hoạt động của KTNN; Phối hợp với đơn vị chủ trì cập nhật dữ liệu báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước về tình hình cập nhật dữ liệu trên các phần mềm nghiệp vụ.

Các đơn vị chủ trì việc cập nhật dữ liệu có trách nhiệm: Tổ chức việc cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi được phân công quản lý theo quy định của KTNN; Đôn đốc các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ liên quan kịp thời cập nhật dữ liệu vào phần mềm theo quy định; Định kỳ hàng quý (hoặc đột xuất), tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước về tình hình cập nhật dữ liệu của các đơn vị.

Đối với các đơn vị cập nhật dữ liệu: Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật dữ liệu nghiệp vụ thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình. Định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo Lãnh đạo KTNN tình hình cập nhật dữ liệu nghiệp vụ thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình. Tổ chức phân quyền cho công chức cập nhật dữ liệu kịp thời, đầy đủ trên các phần mềm nghiệp vụ trong phạm vi quyền quản trị của đơn vị. Cử đầu mối phối hợp với Trung tâm Tin học để tiếp nhận, xử lý các yêu cầu nghiệp vụ liên quan đến việc cập nhật dữ liệu trong hoạt động của KTNN theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Xem Quy chế tại đây

Hà Linh

Xem thêm »