Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 17/11/2022
Ngày hết hạn 17/01/2023
Địa chỉ nhận ý kiến vcd@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Dự thảo lần 2 Quy trình kiểm toán (đăng website).doc Dự thảo Quyết định ban hành QTKT (đăng website).doc
Nội dung Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước