Dự thảo Thông tư liên tịch Quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Kiểm toán nhà nước trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán nhà nước
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 01/02/2024
Ngày hết hạn 31/03/2024
Địa chỉ nhận ý kiến vpc@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Dự thảo Thông tư.docx
Nội dung Dự thảo Thông tư liên tịch Quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Kiểm toán nhà nước trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán nhà nước