Dự thảo Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 28/09/2020
Ngày hết hạn 28/11/2020
Địa chỉ nhận ý kiến vcd@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Dự thảo Quy định Danh mục HSKT.docx Dự thảo Quyết định Quy định Danh mục HSKT.doc
Nội dung Dự thảo Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán