Dự thảo quy định về truy cập, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia và Dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 02/06/2021
Ngày hết hạn 02/08/2021
Địa chỉ nhận ý kiến cn7@sav.gov.vn
Tệp đính kèm
Nội dung Dự thảo quy định về truy cập, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia và Dữ liệu điện tử của  đơn vị được kiểm toán, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán