Dự thảo Quy định Trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 08/04/2021
Ngày hết hạn 07/06/2021
Địa chỉ nhận ý kiến vth@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Dự thảo Quy định lập PH KHKT đăng website.pdf
Nội dung Dự thảo Quy định Trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán