Dự thảo Quy định Trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 20/04/2021
Ngày hết hạn 18/06/2021
Địa chỉ nhận ý kiến vth@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Dự thảo Quy định lập PH BCKT đăng website.pdf
Nội dung Dự thảo Quy định Trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước