Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ tổ chức sinh hoạt chính trị

30/03/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Sáng ngày 29/3/2011, Trung tâm KH&BDCB đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị đợt đầu năm 2011. Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí trong cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc Trung tâm, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các phòng, cùng toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm.

Tại buổi sinh hoạt chính trị, đại diện cấp ủy Đảng và Lãnh đạo Trung tâm  đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 01 NQ/BCS ngày 16/4/2008 của Ban Cán sự Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, kiểm toán viên nhà nước trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Chỉ thị 364/CT-KTNN ngày 11/2/2010 của Tổng KTNN về việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010, Kết luận số 14/KL-BCS ngày 11/02/2010 của Ban Cán sự Đảng về việc thực hiện Nghị quyết 01-NQ/BCS; Công văn 951/KTNN-TCCB ngày 26/8/2010 của KTNN về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 364/CT-KTNN ngày 11/02/2010 của Tổng KTNN.

Tại buổi sinh hoạt chính trị, Giám đốc Trung tâm  đã quán triệt, phổ biến một số nhiệm vụ trước mắt của Trung tâm KH&BDCB năm 2011 và phương hướng hoạt động các năm tiếp theo gắn với các Nghị quyết, Kết luận của BCS Đảng, Chỉ thị của Tổng KTNN và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển của KTNN đến năm 2020, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm KH&BDCB vào Quý I năm 2012.

Cũng tại buổi sinh hoạt này, tập thể cán bộ, viên chức của Trung tâm đã tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm và đóng góp nhiều ý kiến bổ ích đối với hoạt động của các phòng, ban, Chi nhánh trực thuộc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo KTNN giao phó./.
                                                                                                  
     KH

 

Xem thêm »