KTNN ban hành Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước

25/03/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 9/11/2010, Tổng KTNN đã ký Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN về việc ban hành Hệ thống chuẩn mực KTNN thay thế Hệ thống chuẩn mực KTNN được ban hành theo Quyết định số 06/1999/QĐ-KTNN ngày 24/12/1999 của Tổng KTNN.

Hơn 10 năm qua, Hệ thống chuẩn mực KTNN được ban hành năm 1999 đã phát huy tác dụng trong thực tiễn, là cơ sở quan trọng trong xây dựng các quy định chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện các cuộc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Tuy nhiên, với sự ra đời của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2005 và yêu cầu phát triển, hoàn thiện phương pháp, nghiệp vụ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, Hệ thống chuẩn mực KTNN năm 1999 đã bộc lộ những hạn chế, đòi hỏi phải được sửa đổi, hoàn thiện. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, từ năm 2007, với sự giúp đỡ của các chuyên gia EC, KTNN đã triển khai nghiên cứu xây dựng Hệ thống chuẩn mực KTNN phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam.

Hệ thống chuẩn mực KTNN năm 2010 bao gồm 3 nhóm với 21 chuẩn mực, có nội dung cơ bản như sau:

Nhóm chuẩn mực chung (từ chuẩn mực số 1 đến số 6) quy định về nguyên tắc và những yêu cầu cơ bản trong hoạt động kiểm toán; điều kiện và yêu cầu về phẩm chất, năng lực đối với Kiểm toán viên nhà nước trong quá trình thực hiện các hoạt động kiểm toán nhằm hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước.

Nhóm chuẩn mực thực hành ( từ chuẩn mực số 7 đến số 19) quy định về các nguyên tắc và những yêu cầu cơ bản trong thực hành các nghiệp vụ chính của hoạt động kiểm toán, bao gồm cả các hoạt động quản lý và thực hiện kiểm toán.

Nhóm chuẩn mực báo cáo (từ chuẩn mực số 20 đến 21) quy định về nguyên tắc và những yêu cầu cơ bản về nội dung và hình thức của các báo cáo kết quả kiểm toán; việc lập, công bố kết quả kiểm toán và gửi báo cáo kết quả kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu lực của báo cáo kết quả kiểm toán.

Hệ thống chuẩn mực này có hiệu lực thực hiện sau 45 ngày kể từ ngày ký./.

Thuỳ Linh
 

Xem thêm »